omikronbannernew

ACSORIZONTIO

Η ριζοσπαστική Αριστερά και η πάλη ενάντια στον πόλεμο και τον εθνικισμό

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είναι γνωστό ότι η εφαρμοσμένη, συγκεκριμένη πολιτική είναι πολύ πιο δύσκολη από τη γενική ιδεολογική προπαγάνδα.

Στην Ελ­λά­δα –ευ­τυ­χώς!– η Αρι­στε­ρά, και ει­δι­κό­τε­ρα η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά, έχει δια­τη­ρή­σει σο­βα­ρές ορ­γα­νω­μέ­νες δυ­νά­μεις σε ένα επί­πε­δο υψη­λό­τε­ρο από πολ­λές άλλες χώρες στην Ευ­ρώ­πη.Αυτό ση­μαί­νει ότι ένα γε­νι­κό ιδε­ο­λο­γι­κό πλαί­σιο ανα­φο­ράς ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό, τον πό­λε­μο, τον εθνι­κι­σμό, «υπο­στη­ρί­ζε­ται» από ένα αξιο­ση­μεί­ω­το δυ­να­μι­κό, που δια­θέ­τει για τη δράση του ορι­σμέ­να «ερ­γα­λεία»: εφη­με­ρί­δες, πε­ριο­δι­κά, sites, «με­τω­πι­κές» συ­γκρο­τή­σεις κ.ά.Όμως, μπρο­στά στις δο­κι­μα­σί­ες της συ­γκε­κρι­μέ­νης πο­λι­τι­κής, αυτό το δυ­να­μι­κό κα­τα­τρί­βε­ται, πο­λυ­δια­σπά­ται και, τε­λι­κά, εξου­δε­τε­ρώ­νε­ται πο­λι­τι­κά, αδυ­να­τώ­ντας να πάρει πρω­το­βου­λί­ες μιας κά­ποιας κλί­μα­κας.Δύο είναι σε αυτό το πεδίο οι σο­βα­ρό­τε­ρες δο­κι­μα­σί­ες της πε­ριό­δου που δια­νύ­ου­με: Η αντι­με­τώ­πι­ση της συμ­φω­νί­ας Τσί­πρα-Ζά­εφ για το Μα­κε­δο­νι­κό και η αντι­με­τώ­πι­ση της όξυν­σης του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού αντα­γω­νι­σμού, του κιν­δύ­νου για «θερμό»-πο­λε­μι­κό επει­σό­διο στο Αι­γαίο ή στην Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο.

 
Μακεδονικό
 
Η πο­λι­τι­κή απά­ντη­ση στη συμ­φω­νία Τσί­πρα-Ζά­εφ, υπό κα­νο­νι­κές συν­θή­κες, θα έπρε­πε να ήταν πιο εύ­κο­λη απ’ ό,τι η απά­ντη­ση στην από­πει­ρα για το σχέ­διο Ανάν στην Κύπρο, πριν από κά­ποια χρό­νια. Και όμως, επα­να­λαμ­βά­νο­νται ανά­λο­γες πα­θο­γέ­νειες, που δεί­χνουν αδυ­να­μία εξα­γω­γής συ­μπε­ρα­σμά­των.Η συμ­φω­νία Τσί­πρα-Ζά­εφ έχει συ­γκε­κρι­μέ­να χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά:α) Είναι προ­φα­νές ότι έχει υπα­γο­ρευ­τεί από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχη­μα­τι­σμούς, από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, προ­ω­θώ­ντας μια γρή­γο­ρη «διεύ­ρυν­σή» τους στα Δυ­τι­κά Βαλ­κά­νια. Είναι γνω­στό ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι δυ­νά­μεις από καιρό «πα­ρού­σες» στα Βαλ­κά­νια, έχουν δυ­να­μι­κά μπει στην πε­ριο­χή από τις αρχές της δε­κα­ε­τί­ας του ’90. Όμως αυτό δεν αρκεί για να υπο­βαθ­μί­σει τη ση­μα­σία της κλι­μά­κω­σης που σή­με­ρα επι­χει­ρεί­ται: τώρα δεν «μπαί­νει» το ΝΑΤΟ και η ΕΕ στα Βαλ­κά­νια, τώρα μπαί­νει η Δη­μο­κρα­τία της Μα­κε­δο­νί­ας, η Αλ­βα­νία και, προ­ο­πτι­κά, η Σερ­βία, στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς συ­να­σπι­σμούς, με στόχο μια κατά πολύ στα­θε­ρό­τε­ρη και εν­σω­μα­τω­μέ­νη «αξιο­ποί­η­ση» της πε­ριο­χής, σε μια πε­ρί­ο­δο όπου οι αντα­γω­νι­σμοί γε­νι­κά οξύ­νο­νται.Όποιος υπο­τι­μή­σει αυτό το στοι­χείο, όποιος υπο­βαθ­μί­σει την ανά­γκη της αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής ιδε­ο­λο­γι­κής προ­πα­γάν­δας και συ­γκε­κρι­μέ­νης πο­λι­τι­κής στά­σης, είναι κα­τα­δι­κα­σμέ­νος να με­τα­το­πι­στεί προς συ­νο­λι­κό­τε­ρη συ­ντη­ρη­τι­κή το­πο­θέ­τη­ση. Αυτή είναι η εμπει­ρία από τις δια­μά­χες στην εποχή του πο­λέ­μου στη Γιου­γκο­σλα­βία και, αρ­γό­τε­ρα, των συ­ζη­τή­σε­ων για το σχέ­διο Ανάν. Τότε, ένα τμήμα που κα­θο­ρί­στη­κε από μια γε­νι­κό­λο­γη τάση δια­φο­ρο­ποί­η­σης κυ­ρί­ως με τον «εθνι­κι­σμό», έκανε το βήμα να απο­δε­χθεί το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις συν­δε­μέ­νες μαζί τους κυ­βερ­νή­σεις (την ελ­λη­νι­κή, την κυ­πρια­κή…) ως τμήμα της απά­ντη­σης στην τρέλα του εθνι­κι­σμού και του πο­λέ­μου. Για να κα­τα­λή­ξει –ευ­τυ­χώς όχι όλο…– στην αγκα­λιά του κο­σμο­πο­λι­τι­σμού, στην «αυλή» του Γ. Πα­παν­δρέ­ου και μέσω αυτού στο σο­σιαλ­φι­λε­λεύ­θε­ρο «κέ­ντρο».β) Όμως η συμ­φω­νία δεν είναι μια αφη­ρη­μέ­νη προ­ώ­θη­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού ελέγ­χου στην πε­ριο­χή. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ κι­νού­νται με συ­γκε­κρι­μέ­νες συμ­μα­χί­ες με τις το­πι­κές δυ­νά­μεις και σε μια κυ­νι­κή, αλλά σαφή, εκτί­μη­ση για το συ­σχε­τι­σμό δύ­να­μης με­τα­ξύ των το­πι­κών συμ­μά­χων τους. Η συμ­φω­νία κα­θο­ρί­ζε­ται από την εκτί­μη­ση των Δυ­τι­κών ότι το στα­θε­ρό­τε­ρο ση­μείο στή­ρι­ξής τους είναι το ελ­λη­νι­κό κρά­τος και ο ελ­λη­νι­κός κα­πι­τα­λι­σμός.Γι’ αυτό υπο­χρε­ώ­νουν τη Δη­μο­κρα­τία της Μα­κε­δο­νί­ας να αλ­λά­ξει το συ­νταγ­μα­τι­κό όνομά της, να απο­δε­χθεί τους βα­σι­κούς όρους της Αθή­νας, πα­ρό­λο που 140 χώρες την είχαν ανα­γνω­ρί­σει ως Μα­κε­δο­νία σκέτο, πα­ρό­λο που ο χρό­νος που έχει κυ­λή­σει, είχε, σε ένα βαθμό, δη­μιουρ­γή­σει τε­τε­λε­σμέ­νο.Είναι σαφές ότι η συμ­φω­νία ανα­γνω­ρί­ζει στο ελ­λη­νι­κό κρά­τος και τους Έλ­λη­νες κα­πι­τα­λι­στές ση­μα­ντι­κό ρόλο στην πε­ριο­χή, ρόλο συ­ντο­νι­στή της να­τοϊ­κής και ευ­ρω­παϊ­κής «διεύ­ρυν­σης». Πάνω σε αυτό το στοι­χείο χτί­ζει ο Τσί­πρας. Επι­χει­ρώ­ντας να απο­δεί­ξει ότι η σκαν­δα­λώ­δης «ευ­ε­λι­ξία» του απέ­να­ντι στον Τραμπ και τη Μέρ­κελ μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε «εθνι­κές επι­τυ­χί­ες». Και να οδη­γή­σει έτσι τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε μια κά­ποια ανά­καμ­ψη, όχι πλέον ως κέ­ντρο μιας κά­ποιας ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, αλλά ως κα­θο­δη­γη­τή του «εθνι­κού χώρου», της με­γά­λης «δη­μο­κρα­τι­κής πα­ρά­τα­ξης», που θα διεκ­δι­κεί (όπως πα­λιό­τε­ρα το ΠΑΣΟΚ…) μια με­τά­βα­ση στη (νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη κα­πι­τα­λι­στι­κή) ανά­πτυ­ξη σε συν­δυα­σμό με τις «επι­τυ­χί­ες» σε βάρος ασθε­νέ­στε­ρων γει­τό­νων.Τού­των δο­θέ­ντων, είναι απο­λύ­τως λάθος η εκτί­μη­ση ενός τμή­μα­τος της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς που αντι­με­τώ­πι­σε «θε­τι­κά» τη συμ­φω­νία (είτε με τη μορφή «η Αρι­στε­ρά να αξιο­ποι­ή­σει τις δυ­να­τό­τη­τες που ανοί­γο­νται», είτε με τη μορφή «ένα ση­μα­ντι­κό βήμα» στις σχέ­σεις με­τα­ξύ Ελ­λά­δας και Δη­μο­κρα­τί­ας της Μα­κε­δο­νί­ας).Η υπαρ­κτή Αρι­στε­ρά στη Δη­μο­κρα­τία της Μα­κε­δο­νί­ας, με τη στάση της, δεί­χνει το δρόμο αντι­με­τώ­πι­σης. Ένα σύν­θη­μα της Levica (Αρι­στε­ρά): «Στο ΝΑΤΟ; Όχι, ούτε με το συ­νταγ­μα­τι­κό όνομά μας!» κάνει ένα σωστό συν­δυα­σμό, που πε­ρι­λαμ­βά­νει και σωστή ιε­ράρ­χη­ση των κα­θη­κό­ντων. Προει­δο­ποιεί ότι η να­τοϊ­κή διεύ­ρυν­ση οδη­γεί στην κλι­μά­κω­ση των εθνι­κι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών και σε επι­κίν­δυ­να μο­νο­πά­τια, ενώ δεν πα­ραι­τεί­ται από το δι­καί­ω­μα στον αυ­το­προσ­διο­ρι­σμό, ενα­πο­θέ­το­ντάς το στην ανά­πτυ­ξη των σχέ­σε­ων ανά­με­σα στα κι­νή­μα­τα και ανά­με­σα στις δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς στην πε­ριο­χή.Είναι κα­θα­ρό ότι η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά οφεί­λει να απα­ντή­σει ΟΧΙ στη συμ­φω­νία Ζά­εφ-Τσί­πρα.Όμως αυτό το ΟΧΙ οφεί­λει, ταυ­τό­χρο­να, να κα­το­χυ­ρώ­σει την αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή-αντι­πο­λε­μι­κή-διε­θνι­στι­κή επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία του, σε πλήρη αντί­θε­ση και ρήξη με τον «απορ­ρι­πτι­σμό» της Δε­ξιάς και της ακρο­δε­ξιάς, που έχουν άλλα πολύ πιο επι­κίν­δυ­να κί­νη­τρα.Και εδώ πα­ρου­σιά­ζε­ται το άλλο δια­λυ­τι­κό λάθος.Η επι­μο­νή στα επι­χει­ρή­μα­τα περί «αλυ­τρω­τι­σμού» των γει­τό­νων μας, η ελα­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση των συλ­λα­λη­τη­ρί­ων, η δια­τή­ρη­ση επα­φών με ομά­δες και πρό­σω­πα του «πα­τριω­τι­κού» χώρου (που εξα­κο­λου­θεί να αντα­γω­νί­ζε­ται με τον Ιβάν Σαβ­βί­δη και τον Φρά­γκο Φρα­γκού­λη στα πεδία των «μα­κε­δο­νο­μά­χων») οδη­γεί σε υπο­τί­μη­ση του κιν­δύ­νου της ακρο­δε­ξιάς, σε νο­μι­μο­ποί­η­ση των αντι­δρα­στι­κών συλ­λα­λη­τη­ρί­ων, σε έμ­με­ση δι­καί­ω­ση του… Τσί­πρα. Πρό­κει­ται για λάθος κυ­ριο­λε­κτι­κά αυ­το­κτο­νι­κό, καθώς αγ­γί­ζει έναν αξια­κό και ταυ­το­τι­κό πυ­ρή­να θέ­σε­ων, χωρίς τις οποί­ες δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει κα­νέ­να εγ­χεί­ρη­μα της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς.Δια­τυ­πώ­νο­ντας ένα κα­θα­ρό ΟΧΙ στους χει­ρι­σμούς και στις εξαγ­γε­λί­ες του Τσί­πρα, το δύ­σκο­λο κα­θή­κον που θα έχου­με μπρο­στά μας είναι ο απο­φα­σι­στι­κός και πλή­ρης δια­χω­ρι­σμός από το εθνι­κι­στι­κό και φι­λο­πό­λε­μο ΟΧΙ. Μια πα­ρά­δο­ση «αρι­στε­ρού εθνι­κι­σμού» μέσα στις ορ­γα­νώ­σεις και στους αν­θρώ­πους της Αρι­στε­ράς στην Ελ­λά­δα προ­σθέ­τει δυ­σκο­λί­ες σε αυτό το κα­θή­κον και πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στεί με συ­νει­δη­τό και συ­στη­μα­τι­κό τρόπο.
 
Τα ελληνοτουρκικά
 
Το πραγ­μα­τι­κά κρί­σι­μο πεδίο της πε­ριό­δου είναι το μέ­τω­πο του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού αντα­γω­νι­σμού.Κά­ποιοι σύ­ντρο­φοι επα­φί­ω­νται στη δύ­να­μη της λο­γι­κής. Υπεν­θυ­μί­ζουν ότι με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών, αλλά ακόμα και με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντα των χωρών και των ηγε­τι­κών τους τά­ξε­ων, μια εκτός ελέγ­χου αντι­πα­ρά­θε­ση θα είναι τρε­λο­κο­μείο. Επι­μέ­νουν ότι «πό­λε­μος, δεν θα γίνει». Έχουν πολλά δίκια. Όμως, ο κα­πι­τα­λι­σμός στην πε­ρί­ο­δο της κρί­σης και της σήψης του δεν λει­τουρ­γεί, πάντα, με τα κρι­τή­ρια της λο­γι­κής. Όταν στην ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο «συ­νω­στί­ζο­νται» στό­λοι και αε­ρο­πο­ρί­ες, όταν οι διεκ­δι­κή­σεις (έστω και εκα­τέ­ρω­θεν) κλι­μα­κώ­νο­νται, όταν με τη μέ­θο­δο των τε­τε­λε­σμέ­νων επι­χει­ρεί­ται η βά­ναυ­ση πα­ρα­βί­α­ση των συ­σχε­τι­σμών, τότε η κα­τά­στα­ση γί­νε­ται πραγ­μα­τι­κά επι­κίν­δυ­νη.Το ΚΚΕ, σωστά, έχει ανοί­ξει στο εσω­τε­ρι­κό του τη συ­ζή­τη­ση για τη στρα­τη­γι­κή των κο­μου­νι­στών στο εν­δε­χό­με­νο ενός πο­λέ­μου, αλλά και τη σχέση αυτού του εν­δε­χό­με­νου με το κοι­νω­νι­κό ζή­τη­μα, το ζή­τη­μα της ανα­τρο­πής του κα­πι­τα­λι­σμού. Όμως σε όλα τα συ­γκε­κρι­μέ­να ζη­τή­μα­τα του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού αντα­γω­νι­σμού, με τη μέ­θο­δο της υπε­ρά­σπι­σης των «κυ­ριαρ­χι­κών δι­καιω­μά­των της χώρας» κα­τα­λή­γει στη θέση ότι η από­λυ­τη τρέλα μιας ελ­λη­νο­τουρ­κι­κής σύ­γκρου­σης –ή ενός «θερ­μού» επει­σο­δί­ου που, όμως, θα επι­δει­νώ­σει δρα­μα­τι­κά τις σχέ­σεις με­τα­ξύ των δύο χωρών– θα έχει «αμυ­ντι­κό χα­ρα­κτή­ρα» από την πλευ­ρά του ελ­λη­νι­κού κρά­τους. Με το πρό­σχη­μα μιας γε­νι­κό­λο­γης «αντι­πο­λε­μι­κής προ­ε­τοι­μα­σί­ας», κα­τα­λή­γει στην αποχή από κάθε συ­γκε­κρι­μέ­νη πο­λι­τι­κή μάχη που… εμπο­δί­ζει τον πό­λε­μο.Το ίδιο κά­νουν οι σύ­ντρο­φοι που ανα­λύ­ουν τα ελ­λη­νο­τουρ­κι­κά με το πρί­σμα της διαρ­κούς και μο­νο­με­ρούς «τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας». Είναι η απο­δο­χή με­γά­λου τμή­μα­τος της πα­σο­κι­κής κλη­ρο­νο­μιάς του «πα­τριω­τι­κού χώρου», με βάση την οποία ο Α. Πα­παν­δρέ­ου έχτι­σε την ηγε­μο­νία του πάνω στα λαϊκά στρώ­μα­τα, στη­ρι­ζό­με­νος, όμως, σε με­γά­λο τμήμα της κυ­ρί­αρ­χης τάξης.Αυτή η ανά­λυ­ση δεν επι­κοι­νω­νεί πλέον με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα: δεν μπο­ρεί να εντά­ξει στις ερ­μη­νεί­ες της τις διεκ­δι­κή­σεις του ελ­λη­νι­κού κρά­τους σε τε­ρά­στιο τμήμα της ανα­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου, δεν μπο­ρεί να ερ­μη­νεύ­σει τις άρι­στες σχέ­σεις της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης με τις ΗΠΑ την ώρα που διευ­ρύ­νε­ται το ρήγμα με­τα­ξύ ΝΑΤΟ και Τουρ­κί­ας του Ερ­ντο­γάν, δεν μπο­ρεί να «ται­ριά­ξει» ένα γε­νι­κό φι­λο­ρω­σι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό της με τη δια­πί­στω­ση ότι οι σχέ­σεις Τουρ­κί­ας-Ρω­σί­ας βελ­τιώ­νο­νται θε­α­μα­τι­κά κ.ο.κ.Σχε­δόν όλοι ανα­γνω­ρί­ζουν ως αντι­δρα­στι­κό και επι­κίν­δυ­νο τον «άξονα» με­τα­ξύ Ελ­λά­δας-Κύ­πρου-Αι­γύ­πτου και κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ. Και ευ­τυ­χώς. Όμως αυτή η πο­λι­τι­κή κα­τα­δί­κη δεν επε­κτεί­νε­ται στο προ­γραμ­μα­τι­κό πλαί­σιο του «άξονα». Που είναι η μοι­ρα­σιά της Ανα­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου με­τα­ξύ των μελών του και η δια­σφά­λι­ση της εκ­με­τάλ­λευ­σης των υδρο­γο­ναν­θρά­κων της πε­ριο­χής από τις με­γά­λες πε­τρε­λαϊ­κές εται­ρί­ες της Δύσης.Τα ανά­λο­γα ισχύ­ουν και στο ζή­τη­μα των εξο­πλι­σμών. Οι πα­ραγ­γε­λί­ες της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα για τον «εκ­συγ­χρο­νι­σμό» της πο­λε­μι­κής αε­ρο­πο­ρί­ας και το αί­τη­μα για αγορά υπερ-φρε­γα­τών τύπου FREMM από τη Γαλ­λία, πέ­ρα­σαν σχε­δόν αδια­μαρ­τύ­ρη­τα και μά­λι­στα σε συν­θή­κες βα­θιάς οι­κο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής κρί­σης.Αν στο μέ­τω­πο αυτό, η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά δεν βρει τη δύ­να­μη να χα­ρά­ξει δική της ανε­ξάρ­τη­τη στάση, τότε μένει άοπλη μπρο­στά σε ένα ση­μα­ντι­κό κίν­δυ­νο στην πε­ριο­χή, αλλά και ανο­χύ­ρω­τη απέ­να­ντι στην επιρ­ροή των αστι­κών δυ­νά­με­ων και κυ­ρί­ως αυτών του κυ­βερ­νη­τι­κού στρα­το­πέ­δου.
 
Πρωτοβουλίες
 
Είναι φυ­σιο­λο­γι­κό ότι η συ­ζή­τη­ση αυτή θα συ­νε­χί­σει μέσα στον κόσμο της Αρι­στε­ράς για μακρύ διά­στη­μα. Όμως η συ­ζή­τη­ση πρέ­πει να συν­δυα­στεί με πο­λι­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες.Η ΔΕΑ επέ­λε­ξε στις μέρες των πρώ­των εθνι­κι­στι­κών συλ­λα­λη­τη­ρί­ων για το Μα­κε­δο­νι­κό να υπο­γρά­ψει μαζί με άλλες ορ­γα­νώ­σεις της ρι­ζο­σπα­στι­κής-αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς την κοινή δή­λω­ση που κα­λού­σε στην απο­μό­νω­ση των εθνι­κι­στών, που ορ­γά­νω­ναν τα συλ­λα­λη­τή­ρια, και τον κόσμο της Αρι­στε­ράς στην πλήρη αντι­πα­ρά­θε­ση με αυτές τις αντι­δρα­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις.Σή­με­ρα, υπο­γρά­φου­με μαζί με δυ­νά­μεις της ρι­ζο­σπα­στι­κής-αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς ένα πλαί­σιο που καλεί σε συ­στη­μα­τι­κή δράση ενά­ντια στον πό­λε­μο, τον ιμπε­ρια­λι­σμό, τον εθνι­κι­σμό. Θε­ω­ρού­με ότι αυτό το πλαί­σιο είναι πιο ισορ­ρο­πη­μέ­νο και μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει βάση κοι­νής δρά­σης, σε με­γα­λύ­τε­ρο βαθμό απ’ ό,τι άλλες αντί­στοι­χες προ­σπά­θειες που ανα­κοι­νώ­θη­καν.Σε ό,τι μας αφορά, θα προ­σπα­θή­σου­με να μην πά­ρουν οι υπαρ­κτές δια­φο­ρές στην ανά­λυ­ση και στα πο­λι­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα δια­στά­σεις διά­σπα­σης, σε μια από­πει­ρα που ούτως ή άλλως έχει με­γά­λες πο­λι­τι­κές δυ­σκο­λί­ες.Η κοινή δια­δή­λω­ση ενά­ντια στη Σύ­νο­δο του ΝΑΤΟ στην πε­ριο­χή θε­ω­ρού­με ότι πρέ­πει να είναι ένα πρώτο βήμα σύ­γκλι­σης των προ­σπα­θειών και δη­μιουρ­γί­ας προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για γε­νι­κό­τε­ρη κοινή δράση ενά­ντια στον πό­λε­μο, τον ιμπε­ρια­λι­σμό, τον εθνι­κι­σμό.Και μπρο­στά στο σύ­νο­λο των πο­λι­τι­κών εξε­λί­ξε­ων, εξα­κο­λου­θού­με να πι­στεύ­ου­με ότι οι δυ­νά­μεις της ΛΑΕ, της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ και οι άλλες ρι­ζο­σπα­στι­κές αρι­στε­ρές συλ­λο­γι­κό­τη­τες που απο­σπά­στη­καν από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ το 2015, οφεί­λουν να πα­ρου­σιά­σουν κοινό «κορμό», τόσο μέσα στο μα­ζι­κό κί­νη­μα, όσο και στον πο­λι­τι­κό αγώνα.*Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά.**Το κείμενο αποτυπώνει απόψεις που δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκην την σύνταξη της Iskra.
 
 
ΠΗΓΗ: https://iskra.gr

Δημοφιλή Νέα

Στην Πρόοδο Κομνηνών ο Χρήστος Τσιτλαχίδης
Ρεπορτάζ kozani.tv - Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την γρίπη. (video)

Ρεπορτάζ kozani.tv - Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την γρίπη. (video)


Ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου οι πολίτες να προσ…

Έπιπλα Καλομενίδης στην Πτολεμαΐδα - Εκπτώσεις έως 50% σε επιλεγμένα προϊόντα
Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας: «Στιγμές» από το SOFIA OPEN 2019 (video)

Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας: «Στιγμές» από το SOFIA OPEN 2019 (video)


Μεγάλη ήταν η εμπειρία που έζησαν τα μέλη

Η απόλυτη παρακμή του Ελληνικού Αθλητισμού… (του Χρήστου Τσαρτσιανίδη)

Η απόλυτη παρακμή του Ελληνικού Αθλητισμού… (του Χρήστου Τσαρτσιανίδη)


Διαπλοκή, βία και ανομία. Τρία χαρακτηριστικά, που «κατ…

Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας: Εγκαίνια του Ιατρείου Κολποσκόπησης του Μαιευτικού - Γυναικολογικού τμήματος
Λαλίστατος Τσουκάτος... μουγγά ΜΜΕ
Κουτάβια που μεγάλωσαν… αρκετά (φωτογραφίες)

Κουτάβια που μεγάλωσαν… αρκετά (φωτογραφίες)


Κουτάβια που μεγάλωσαν… αρκετά. Δείτε τις φωτογραφίε…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα