omikronbannernew

ACSORIZONTIO

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συμμετοχή στη διαβούλευση για το «Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση για το «Εθνικό Ταμείο Δίκαιης

Μετάβασης», με τη διατύπωση των απόψεων και προτάσεών της.

Μετά και από τις σημαντικές συναντήσεις που θα γίνουν στις Βρυξέλλες στο διάστημα 11-14/7/2018, θα προετοιμαστεί και θα εφαρμοστεί ένα Σχέδιο Δράσης Ενεργειών δημοσιότητας τόσο για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης όσο και γενικότερα για τη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική περίοδο (Coal Platform) έτσι ώστε οι πολίτες και οι φορείς να ενημερώνονται συνεχώς και να έχουν ευκαιρίες παραγωγικής συμμετοχής στο νέο σχεδιασμό που τους αφορά.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο την παρακάτω επιστολή:

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το «Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης»

κ. Υπουργέ,

στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το «Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης» των λιγνιτικών περιοχών, διατυπώνουμε τις απόψεις και προτάσεις μας όπως παρακάτω :

1.    Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στη χρηματοδότηση δράσεων/έργων προς δύο κατευθύνσεις.

      Προτείνεται να προστεθούν και οι παρακάτω κατευθύνσεις.

α.  Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, πέρα από τις υποχρεώσεις του χρήστη του φυσικού πόρου λιγνίτη.

β.  Ανάπτυξη του παραγωγικού περιβάλλοντος με την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών, στήριξη των δομών και της καινοτόμας επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς.

γ.  Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

2.    Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στο Πλαίσιο Διακυβέρνησης και στις θεσμικές αλλαγές

      Προτείνεται η παρακάτω διαφοροποίηση, δεδομένου ότι ο Ειδικός Λογαριασμός θα αφορά σε υποστήριξη έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα :

2.1  Η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού προβλέπεται να γίνεται κεντρικά από κρατικό φορέα που λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ.

α.  Προς το σκοπό αυτό και με στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υλοποίηση πολιτικών, έργων και δράσεων δημόσιου χαρακτήρα θα πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχής τοπική – αποκεντρωμένη μόχλευση και ωρίμανση της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Προτείνουμε, στο Ειδικό Πρόγραμμα που θα υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού, να προβλέπεται επιπρόσθετα ο άξονας : Τεχνική Υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων και ωρίμανση των έργων / δράσεων του αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Δυνητικοί δικαιούχοι του άξονα αυτού προτείνεται να είναι, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Δυτικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ που έχουν τοπική παρουσία και την αναγκαία εξειδίκευση και γνώση.

Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία της μετάβασης θα αποτελεί προϊόν αποκεντρωμένης και ενεργού συμμετοχής και θα είναι βιώσιμη.

β.  Σε ότι αφορά στην υλοποίηση δράσεων και έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, η διαχείριση θα πρέπει να γίνει από αποκεντρωμένο μηχανισμό με τοπική παρουσία, ικανότητα και γνώση των κανόνων διαχείρισης και της επιχειρηματικότητας.

    Προς το σκοπό αυτό προτείνεται, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Δυτικής Μακεδονίας που είναι Υπόλογος σε αρκετά έργα και έχει την εμπειρία υλοποίησης έργων και δράσεων, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ που έχει σημαντική πολυετή εμπειρία στη διαχείριση αντίστοιχων πολιτικών στήριξης της επιχειρηματικότητας, να αναλάβουν :

-    την εξειδίκευση του προβλεπόμενου Επιχειρηματικού Σχεδίου μετάβασης σε ότι αφορά στη στήριξη της Επιχειρηματικότητας,

-    την προετοιμασία του κατάλληλου πλαισίου και υποστηρικτικού υλικού,

-    τη δημοσιοποίηση,

-    την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των υποψήφιων επενδυτών,

-    την υποβολή εισήγησης για ένταξη στο πρόγραμμα και στη συνέχεια

-    την παρακολούθηση υλοποίησης,

-    την πιστοποίηση της προόδου των έργων και

-    την υποβολή πρότασης τμηματικής ή τελικής πληρωμής μέχρι την ολοκλήρωση των έργων του προγράμματος.

2.2  Είναι αυτονόητο ότι, η αναφερόμενη ως προτεραιοποίηση αξόνων και δράσεων θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα εγκεκριμένο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Μετάβασης σε καθεστώς χαμηλού λιγνιτικού αποτυπώματος» που θα συνταχθεί στο πλαίσιο της Τεχνικής Στήριξης που προαναφέρθηκε και να μην εξαντλείται σε μία διαδικασία συλλογής προτάσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης, όπως προβλέπεται.

Το παραπάνω Επιχειρησιακό Σχέδιο θα εγκρίνεται, σε επίπεδο χρηματοδοτικών αξόνων, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως προβλέπεται στο κείμενο της διαβούλευσης.

2.3  Στην προβλεπόμενη Ειδική Επιτροπή, για κατάρτιση των ανοικτών Προσκλήσεων και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφή τρόπο η ισχυρή παρουσία εκπροσώπων των περιοχών εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου δηλαδή του προγράμματος μετάβασης.

3.    Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρονται οι ενδεικτικοί άξονες παρεμβάσεων και δράσεων προς χρηματοδότηση για το 2018

3.1  Είναι αυτονόητο ότι, λαμβάνοντας υπόψη το εναπομείναν χρονικό διάστημα για το 2018, δεν φαίνεται εφικτή η καταβολή ποσών στους δικαιούχους λόγω μη ύπαρξης της αναγκαίας ωριμότητας στο σύστημα διαχείρισης του Ταμείου καθώς και των έργων και δράσεων.

      Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται και η διατυπωθείσα, προηγούμενα, πρότασή μας.

3.2  Προτείνεται ο εμπλουτισμός των χρηματοδοτικών αξόνων / προτεραιοτήτων με την προσθήκη και των παρακάτω :

α.  Εμβληματικά έργα, ειδικά στα θέματα της ενέργειας και καινοτόμα έργα / επενδύσεις που εξυπηρετούν την Περιφερειακή στρατηγική RIS 3, π.χ.

-    ολοκληρωμένο κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού και εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ΔΕΗ,

-    μερική υποκατάσταση του λιγνίτη με φυσικό αέριο,

-    μερική υποκατάσταση του λιγνίτη με βιομάζα,

-    αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα,

-    ειδικές μελέτες και έρευνες για την ωρίμανση εμβληματικών έργων,

-    μονάδα δέσμευσης CO2 (βρίσκεται σε φάση υλοποίησης μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020),

-    μονάδα επεξεργασίας δολομιτικών (ανθρακικών) πετρωμάτων,

-    μονάδα παραγωγής δομικών υλικών από γύψο (απόβλητο μονάδων αποθείωσης),

-    επεξεργασία λυματολάσπης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ),

-    θερμοκηπιακά πάρκα με αξιοποίηση του θερμού νερού στους ΑΗΣ ή/και των τηλεθερμάνσεων,

-    δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων,

-    καινοτόμες επενδύσεις αξιοποίησης υποπροϊόντων της αγροτικής παραγωγής,

-    μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης της τέφρας.

β.  Τεχνική βοήθεια

Σύμφωνα με τις προτάσεις που διατυπώσαμε παραπάνω.

γ.  Θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις

-    επαναπόδοση των αποκατεστημένων εδαφών στο Ελληνικό Δημόσιο και μέσω της αυτοδιοίκησης, στην τοπική κοινωνία για παραγωγική αξιοποίηση (γεωργική, βιοτεχνική, τουριστική κλπ.),

-    δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των υλοποιούμενων σε εφαρμογή των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων (τοπικού χαρακτήρα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες),

-    απόδοση των παλαιών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην αυτοδιοίκηση της περιοχής για τουριστική ή άλλη αξιοποίηση, δηλαδή με ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών π.χ. βιομηχανικά και τεχνολογικά πάρκα, υπηρεσίες, εκπαίδευση κλπ.,

-    παροχή ειδικών κινήτρων για την επιχειρηματικότητα,

Στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4399/22.6.2016) και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 12 – «Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων», παράγραφος θ - «επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές» προτείνεται η προσθήκη εε) «περιοχές έντονης αποβιομηχάνισης εξ’ αιτίας της δραστικής μείωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας», προκειμένου οι επενδύσεις που υλοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή να τυγχάνουν των ευεργετικών πλεονεκτημάτων του αναπτυξιακού νόμου.

4.    Λοιπές προτάσεις επί των προβλέψεων του κειμένου διαβούλευσης

α.  Δεδομένου ότι στον χρηματοδοτικό άξονα/προτεραιότητα 4.1 περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη συμμετοχής φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ, η υιοθέτηση της συμπληρωματικής πρότασής μας, στο κείμενο της διαβούλευσης για το προβλεπόμενο πλαίσιο, θα συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του άξονα αυτού.

Το ίδιο ισχύει και για τον άξονα 4.3.

β.  Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του άξονα 4.2 και από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

γ.  Στον άξονα 4.3 στις δυνητικές δράσεις προτείνεται να προστεθούν και

-   η δημιουργία θερμοκηπιακών πάρκων με την αξιοποίηση του θερμού νερού των τηλεθερμάνσεων ή των ΑΗΣ,

-   η ανάπτυξη καλλιεργειών βιομάζας, η μεταφορά, η μεταποίηση καθώς και η σύγκαυση με το λιγνίτη στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

δ.  Στον άξονα 4.3 προτείνεται η συμπερίληψη πρόβλεψης για μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα με αξιοποίηση μεθόδων γεωργίας ακριβείας καθώς και η αξιοποίηση υφιστάμενων αντίστοιχων έργων με τον εκσυγχρονισμό και επέκταση στη βάση εξοικονόμησης υδάτινων πόρων και γενικά εισροών για την αγροτική ανάπτυξη.

ε.  Στον άξονα 4.4 προτείνεται να διευρυνθεί η στόχευση, με τη συμπερίληψη αξιοποίησης των λιγνιτικών πεδίων και των εγκαταλελειμμένων στοών εξόρυξης.

Επιπρόσθετα και σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, προτείνεται η δημιουργία Εθνικού Μουσείου Λιγνίτη – Ενέργειας.

5.    Γενική παρατήρηση

Λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν, ενδεικτικά, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στα κριτήρια ένταξης έργων / δράσεων καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση, θα αποτελέσουν αντικείμενο παρέμβασής μας κατά την εξειδίκευση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και αφού προσδιοριστούν οι γενικοί κανόνες σχεδιασμού που αποτυπώνονται στην παρούσα φάση.

Με εκτίμηση,

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Δημοφιλή Νέα

Στην Πρόοδο Κομνηνών ο Χρήστος Τσιτλαχίδης
Ρεπορτάζ kozani.tv - Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την γρίπη. (video)

Ρεπορτάζ kozani.tv - Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την γρίπη. (video)


Ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου οι πολίτες να προσ…

Λαλίστατος Τσουκάτος... μουγγά ΜΜΕ
Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας: «Στιγμές» από το SOFIA OPEN 2019 (video)

Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας: «Στιγμές» από το SOFIA OPEN 2019 (video)


Μεγάλη ήταν η εμπειρία που έζησαν τα μέλη

Kozani.tv
Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας: Εγκαίνια του Ιατρείου Κολποσκόπησης του Μαιευτικού - Γυναικολογικού τμήματος
Κουτάβια που μεγάλωσαν… αρκετά (φωτογραφίες)

Κουτάβια που μεγάλωσαν… αρκετά (φωτογραφίες)


Κουτάβια που μεγάλωσαν… αρκετά. Δείτε τις φωτογραφίε…

Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες καταγγέλοντας την Κυβέρνηση. Τι αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα