omikronbannernew222

ACS BANNERS 2019 orizontio 001

Δήμος Εορδαίας: Το πρόγραμμα της 25ης Μαρτίου

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας κ. Σάββας Ζαµανίδης σας προσκαλεί την ∆ευτέρα 25 Μαρτίου 2019 στις εκδηλώσεις Εορτασµού της Επετείου 25ης Μαρτίου 1821στην Πόλη της Πτολεµαΐδας. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 θα εορτασθεί στην πόλη µας µε Παλλαϊκή συµµετοχή και θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εορταστικές εκδηλώσεις: Από της 8ης πρωινής της 22ας Μαρτίου 2019 ηµέρα Παρασκευή , µέχρι τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα θα σηµαιοστολιστούν όλα τα ∆ηµόσια, 

∆ηµοτικά, Ιδιωτικά Καταστήµατα, Ν.Π.∆.∆., Τράπεζες και οικίες.

Θα φωταγωγηθούν όλα τα ∆ηµόσια, τα ∆ηµοτικά Καταστήµατα τα Καταστήµατα των Ν.Π.∆.∆. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 22ης 23ης 24ης και 25ης Μαρτίου 2019.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Θα αναπτυχθεί η ιστορική σηµασία της επετείου από οµιλητές σε ειδικές συγκεντρώσεις στα Σχολεία, στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Οργανισµούς. 

Ώρα 12:00 θα γίνει επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων των σχολείων µε την παρακάτω σειρά: 

1. Στο µνηµείο των Εφέδρων Αξιωµατικών στην Κεντρική Πλατεία Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 1ο, 3o, 7ο και 11ο, το 1ο Γενικό Λύκειο και το ΤΕΕ Μαθητείας.

2. Στο Μνηµείο Πεσόντων της Αγίας Σκέπης Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 4ο , 9ο , 10ο , το 2ο, το 4ο Γυµνάσιο και το 3ο Γενικό Λύκειο .

3. Στο Μνηµείο του Μακεδονοµάχου Μποµπορά Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 5ο και 6ο , το 1ο και 5ο Γυµνάσιο, το 2ο Γενικό Λύκειο, το 1ο ΕΠΑ.Λ., Πρόσκοποι.

4. Στο Μνηµείο της Αστυνοµίας Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 2ο, 8ο, το 3ο Γυµνάσιο, το Μουσικό Γυµνάσιο , το 2ο και 3ο Ε.Π.Α.Λ.

5. Στο Ηρώο του Οικισµού Καρδιάς Το 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο.

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Στις 07:30 το πρωί θα σηµάνουν χαρµόσυνα οι καµπάνες των Εκκλησιών και η Φιλαρµονική θα  παιανίσει τον Εωθινό.

Στις 08:30 το πρωί θα γίνει έπαρση της Σηµαίας στην Κεντρική Πλατεία.

Στις 10:30 το πρωί θα τελεσθεί η επίσηµη ∆οξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Πτολεµαϊδας από τον Αρχιερατικό Επίτροπο που θα βοηθείται από τον Κλήρο και στην οποία καλούνται να παρευρεθούν: 

Βουλευτές Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Στρατιωτικός εκπρόσωπος της Ανώτερης ∆ιοίκησης Φρουράς Κοζάνης, εκπρόσωπος Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, Πρόεδρος  ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι Ειρηνοδίκες Εορδαίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας, πρώην Βουλευτές, οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι, οι Προϊστάµενοι ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, οι Προϊστάµενοι ΤΕΙ, οι Προϊστάµενοι Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάµενοι Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου – Οργανισµών – Τραπεζών – Ν.Π.Ι.∆., Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος εν ενεργεία κατά ιεραρχική τάξη, οι Έφοροι προσκόπων µε στολή, οι Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεµιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, Πρόεδροι επαγγελµατικών οργανώσεων, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πτολεµαϊδας, Πρόεδροι εργατικών οργανώσεων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών, οι Πρόεδροι άλλων Σωµατείων και Συλλόγων, καθώς και όλος ο λαός της πόλης µας.

Μετά την δοξολογία θα τελεσθεί επιµνηµόσυνη δέηση στο Μνηµείο των Πεσόντων της  Κεντρικής Πλατείας. 

Στις 11:00

Κατάθεση στεφάνων από τους: 

1) ∆ήµαρχο Εορδαίας.

2) Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης.

3) Βουλευτές.

4) Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονία.

5) Εκπρόσωπο της Ανώτερης ∆ιοίκησης Φρουράς Κοζάνης.

6) Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κοζάνης.

7) Πρόεδρο του ∆ηµ. Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας.

8) Πρόεδρο της ∆.Ε. Πτολεµαΐδας.

9) Αστυνοµικές Αρχές.

10) Πυροσβεστικές Αρχές.

11) Εκπρόσωπο των Εφέδρων Αξιωµατικών.

12) Σύνδεσµο Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας Εορδαίας.

13) Εκπρόσωπο Αναπήρων και Θυµάτων πολέµου.

14) Εκπρόσωπο της Π.Ο.Α.Ε.Α.

15) Πρόεδρο Εµπορικού Συλλόγου.

16) Εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου.

17) Εκπρόσωπο των Πολιτιστικών Συλλόγων Εορδαίας.

Αµέσως µετά θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ηµέρας από τον ∆ιευθυντή του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας κ. Παύλο Ταγτεβερενίδη.

Σιγή ενός λεπτού, Εθνικός Ύµνος.

Στις 12:00

Έναρξη της παρέλασης προ των επισήµων, όπου θα παρελάσουν, τα ∆ηµοτικά Σχολεία, τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια, τα Ε.Π.Α.Λ .και ΕΠΑΣ µαθητείας Πτολεµαΐδας, το Ειδικό Σχολείο Πτολ/δας, το Ειδικό Εργαστήρι Πτολ/δας, το τµήµα Εθελοντριών Αδελφών Νοσοκόµων Ε.Ε.Σ., η Εθελοντική ∆ιασωστική Οµάδα, ο Σύλλογος Βλατσιωτών Πτολεµαΐδας, ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεµαΐδας, ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεµαΐδας, η Θρακική Εστία Εορδαίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδιάς, ο Σύλλογος Κρητών & Φίλων Κρήτης Πτολεµαΐδας, , Σώµατα Οδηγών και Προσκόπων, λοιποί Πολιτιστικοί και Κοινωνικοί φορείς.

Στις 18:00 θα γίνει η υποστολή της Σηµαίας. Τελετάρχη ορίζουµε τον ∆ηµοτικό υπάλληλο κ. Ιωάννη Κυριµλίδη. Το γενικό πρόσταγµα της παρέλασης των πολιτικών τµηµάτων θα έχουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής: κ. Παύλος Σισµανίδης και ο κ. Κωνσταντίνος Κοροσίδης.

Μετά το τέλος της παρέλασης θα ακολουθήσει δεξίωση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα.

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαµανίδης

Α.Α

Ιωάννης Αριστερίδης

Το πρόγραµµα αυτό έχει θέση επίσηµης πρόσκλησης. Σηµείωση : Η εξέδρα των επισήµων θα βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου, απέναντι από το ∆ηµοτικό

Κατάστηµα και τα τµήµατα που θα παρελάσουν θα ξεκινούν από το σχολικό συγκρότηµα ( 1ο & 2ο Λύκειο ) προς το κέντρο της πόλης.

Δημοφιλή Νέα

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (14-8-2019)

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (14-8-2019)


Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης  Καιρού πο…

14 Αυγούστου 1954 - Η εκτέλεση του Νίκου Πλουμπίδη
Έφυγε από τη ζωή ο Στ. Θεοδωρίδης - Συλλέκτης αντικειμένων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Πόντου
Μακεδονικός Φούφα: Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός, συνεχίζεται η προετοιμασία (φωτογραφίες)

Μακεδονικός Φούφα: Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός, συνεχίζεται η προετοιμασία (φωτογραφίες)


Μακεδονικός Φούφα: Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός, συνε…

Ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο νέος μηχανισμός Ευρωπαϊκής Βοήθειας RescEU με Canadair για την φωτιά στην Εύβοια. Δείτε το ρεπορτάζ του kozani.tv για τον μηχανισμό στήριξης (video)
Χάος στη Σαμοθράκη

Χάος στη Σαμοθράκη


Τελειωμό δεν έχει η…

Το Μαροδένδρι από ψηλά ! (video)

Το Μαροδένδρι από ψηλά ! (video)


Το Μαροδένδρι

Α. Ε. Κοζάνης - Σκακιστικό Τμήμα: Χρήστος Δόγιας - Σημαντική διάκριση και πρόβα τζενεράλε για το μέλλον

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα