figourini banner 1 2021

banner3

Μίμης Δημητριάδης - Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. Κοζάνης: Τροπολογίες Βουλευτή Μίμη Δημητριάδη

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη» μέσω

της αναφερόμενης στο Νόμο διαδικασίας, κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης, Μίμης Δημητριάδης (τις δύο εξ`αυτών, μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ).

Συγκεκριμένα, ο συντονιστής του τομέα  Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΕΣΠΑ της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Μίμης Δημητριάδης, μετά από σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την κατάθεση τριών τροπολογιών.

Η πρώτη αφορά την εξαίρεση από την κινητικότητα των αποσπασμένων υπαλλήλων στην νεοσύστατη Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διότι έτσι εξυπηρετείται καλύτερα η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας για το  κρίσιμο ζήτημα της διαχείρησης του Ιδιωτικού Χρέους.

Οι άλλες δύο συνυπογράφουσες τροπολογίες αφορούν:

A. Την δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και οι πτυχιούχοι τεχνολογικής εκπαίδευσης στους Γενικούς Γραμματείς Δήμων.

Β. Την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της δημοπράτησης και παραχώρησης των δημοσίων έργων, με κύρια πρόβλεψη να μην απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης για να ξεκινά η διαγνωστική αλλά να μπορεί να συντελείται παράλληλα. Ξεπερνιούνται έτσι, προβλήματα που έχει δημιουργήσει η εφαρμογή της προηγούμενης νομοθεσίας και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εξασφαλίζουν και ενισχύουν τη διαφάνεια, καθώς επίσης, δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα που αποτελούσαν τροχοπέδη στην διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος, σχολίασε ο Μίμης Δημητριάδης.

 

Παρακάτω τα κείμενα των τριών τροπολογιών:

 

  1. Εξαίρεση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από τον Ν. 4440/2016

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται  η συμπλήρωση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αναφορικά με τους φορείς που εξαιρούνται του ΕΣΚ, λόγω του γεγονότος ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εξυπηρετεί ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’) προστίθεται νέα περίπτωση (ιβ) ως εξής:

«Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (άρθρο 78 Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α΄94)»

Αθήνα, 21 Δεκέμβρη 2016

 

Ο προτείνων βουλευτής

Δημήτριος Δημητριάδης

 

  1. Γενικοί Γραμματείς Δήμων πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Η διατύπωση των άρθρων 161 και 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) έχει δημιουργήσει, κατά την εφαρμογή του σειρά προβλημάτων λόγω του ότι επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών διαπίστωσαν το πρόβλημα και εξέδωσαν εγκύκλιο (την υπ. αριθμ. 55/29.12.2010 με τίτλο “Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας”) με υπογραφή του τότε Υφυπουργού Εσωτερικών, στην οποία συμπεριέλαβαν την προτεινόμενη, στην παρούσα τροπολογία, διατύπωση, που απαιτεί πτυχία ή διπλώματα τριτοβάθμιων σχολών, Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Ειδικότερα, οι αναφορές βρίσκονται στις σελίδες 5 και 6  για τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων και τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες, αντίστοιχα.

Οι όροι «Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (Π.Ε.) και Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.)», τους οποίους χρησιμοποιεί η Εγκύκλιος 55/29.12.2010 είναι σημαντικό να ισχύσουν αναδρομικά από 29/12/2010, ημερομηνία κατά την οποία, η προαναφερόμενη εγκύκλιος δημοσιεύτηκε.

Οι σαφείς όροι Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (Π.Ε.) και Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.), τους οποίους χρησιμοποιεί η Εγκύκλιος 55/29.12.2010 είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται και  από το άρθρο 82 του Ν.3584/2007. Αντίστοιχοι όροι χρησιμοποιούνται σε άλλα σχετικά πδ (πχ π.δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές (Π.Ε. και Τ.Ε.).

Η διάταξη εισάγεται για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και ενότητα της νομοθεσίας, αλλά και να λυθούν τυχόν ερμηνευτικά θέματα, καθώς η παράλληλη, ισχύς των διαφορετικών  διατυπώσεων, όπως των άρθρων 161 και 163 του ν. 3584/2007 και της Εγκυκλίου 55/29.12.2010 δημιουργεί προβλήματα.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Άρθρο…

1.To τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο γενικός Γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82.»

2. Η περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82.»

3. Η παρ. 1 και 2 ισχύουν από 29/12/2010.

 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

Πρατσόλης Αναστάσιος

Δημητριάδης Δημήτρης

Θελερίτη Μαρία

Σταμπουλή Αφροδίτη

  1. 3)Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και του Ν. 4413/2016 (Α’ 148).

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης σκοπείται η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπράτηση δημόσιων έργων και έργων παραχωρήσεων, κατά τρόπο ώστε η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας να είναι μόνο επιτρεπτή, εφόσον έχει προχωρήσει σημαντικά η δικαστική διαδικασία των απαλλοτριώσεων, ώστε ο χρόνος που θα απαιτηθεί έως τη συντέλεσή τους, να συμπίπτει κατά το δυνατόν χρονικά με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επιπλέον, εισάγεται και μία πρόσθετη προϋπόθεση σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και προ της κοινοποίησης της κατακυρωτικής στον προσωρινό ανάδοχο δεν έχουν εξασφαλιστεί επαρκή μέτωπα εργασίας, ώστε με την υπογραφή της σύμβασης κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή να είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών και η πρόοδος αυτών, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται, για τους ανωτέρω λόγους και με εξαίρεση τα έργα, που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του 7Α του Ν.2882/2001, η κατακυρωτική απόφαση να μην κοινοποιείται στον ανάδοχο και η αναθέτουσα να αναμένει την άρση αυτών (έστω και μερική) των εμποδίων κατ΄ανώτατο διάστημα μέχρι 6 μήνες. Μετά την παρέλευση αυτού είναι επιτρεπτή η κοινοποίηση της κατακυρωτικής.

Με την παρ.2 σκοπείται η αποφυγή περιττού γραφειοκρατικού φόρτου και περιττής επιβάρυνσης των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς για προσκόμιση της σειράς των νομιμοποιητικών τους εγγράφων ως μέρος του περιεχομένου του φακέλου των δικαιολογητικών

Με την παρ.3 σκοπείται η αποσαφήνιση του ύψους του οφειλόμενου παραβόλου για τους προϋπολογισμούς διαγωνισμών άνω των 60.000 Ευρώ και μέχρι των ορίων των οδηγιών, το οποίο προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα 600 ευρώ και

Με την παρ.4 αντικαθίσταται η φράση, που αφορά στις μελέτες από την υφιστάμενη πρόβλεψη για «άτοκη προκαταβολή»  σε «έντοκη προκαταβολή» για την ενότητα δικαίου, σύμφωνα με την περιπτ. δ) της παρ.1 του άρθρου 72 του παρόντος, στο οποίο γίνεται μνεία για έντοκη προκαταβολή για τις δημόσιες προμήθειες και για τα δημόσια έργα.

Β. Τροπολογία – προσθήκη

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν. 4412/16 (Α΄ 147) και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν.4413/2016 (Α΄148) αντικαθίσταται ως εξής:

«Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου ή σύμβασης παραχώρησης έργου αποτελεί να έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή η αίτηση παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001 (Α΄17), όπως ισχύει ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Πλην, των έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001 (Α΄17), όπως ισχύει, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της περ. γ) της παρ.3 του άρθρου 105 του παρόντος δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες»

2. Οι υποπεριπτώσεις γγ) και δδ) της περίπτωσης β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016 (Α΄147) καταργούνται.

3. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Α΄147) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.

4. Στην περίπτωση (α) της παρ.2 του άρθρου 187 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) η φράση "άτοκη προκαταβολή" αντικαθίσταται από τη φράση "έντοκη προκαταβολή"

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές:

Θελερίτη Μαρία

 

Δημητριάδης Δημήτρης

 

 

 

Δημοφιλή Νέα

«Δίκαιη μετάβαση» το μεγάλο κόλπο…  (γράφει ο Παναγιώτης Τσαρτσιανίδης)

«Δίκαιη μετάβαση» το μεγάλο κόλπο… (γράφει ο Παναγιώτης Τσαρτσιανίδης)


Από οπού και να το πιάσεις το πράγμα βρωμάει. Ποιος αμφ…

Ο Γιάννης Ασφαλτίδης για τις ζημιές από την παγωνιά στις δενδροκαλλιέργειες του Μεσοβούνου. Ποιες τεχνολογικές λύσεις μπορούν να αναπτυχθούν ώστε να προστατευθούν κερασιές και μηλιές (video)
Που εντοπίστηκαν τα 61 κρούσματα κορωνοϊού της Παρασκευής στην Π.Ε. Κοζάνης

Που εντοπίστηκαν τα 61 κρούσματα κορωνοϊού της Παρασκευής στην Π.Ε. Κοζάνης


Που εντοπίστηκαν τα 61 κρούσματα κορωνοϊού της Παρασκε…

thepressproject.gr | Ανασκόπηση S07E27: ΠΟΜΟΛΑ | Τι συνέβη όσο κοίταζες την πανδημία (video)

thepressproject.gr | Ανασκόπηση S07E27: ΠΟΜΟΛΑ | Τι συνέβη όσο κοίταζες την πανδημία (video)


Λέγεται πολλές φορές ότι «αυτοί θα φάνε και τα πόμολα π…

Κυριακή 18 Απριλίου στις 9:00 το βράδυ ο Θόδωρος Καρυπίδης στο kozani.tv

Κυριακή 18 Απριλίου στις 9:00 το βράδυ ο Θόδωρος Καρυπίδης στο kozani.tv


Η διαχείριση της πανδημίας από την Κυβέρνηση και την Π…

“ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ” SKY fm 99.7  | Ακούστε τώρα τη ραδιοφωνική εκπομπή του Π. Τσαρτσιανίδη - Καλεσμένοι: Θόδωρος Καρυπίδης, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Παπαδάκης (ηχητικό)
Διαδικτυακή εκδήλωση των Νομαρχιακών Επιτροπών ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία Δυτικής Μακεδονίας «Συζητάμε και διαμορφώνουμε με την κοινωνία το Πρόγραμμα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία» (video)
Το μεγάλο φαγοπότι: Η διάλυση της ΔΕΗ συνεχίζεται, με το ξεπούλημα του ΔΕΔΔΗΕ

Το μεγάλο φαγοπότι: Η διάλυση της ΔΕΗ συνεχίζεται, με το ξεπούλημα του ΔΕΔΔΗΕ


ΠΗΓΗ: greeklignite.blogspot.com | Οι μεταπολεμικές και μετε…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα