IOANNOU banner orizontio

ACSORIZONTIO

Συνύπαρξη με τη ΔΕΗ Επιχειρησιακή ικανότητα – Αρμοδιότητα Περιφερειακής Αρχής, του Τριανταφύλλου Ι. Αθανάσιου

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το γεωγραφικό διαμέρισμα της δυτικής  Μακεδονίας παρουσιάζει ποικίλο ορυκτό πλούτο, ο οποίος μεταξύ των άλλων, κρύβει μια πρωτογενή πηγή ενέργειας: το λιγνίτη!

Ο λιγνίτης,  αποτέλεσε  κυρίως την αφορμή αλλά και την πρώτη ύλη, της βιομηχανικής ανάπτυξης της περιοχής που ξεκινούσε στα μέσα της δεκαετίας του ‘50, με την ενεργοποίηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Οι εξορυκτικές αυτές διαδικασίες, ανέδειξαν το λιγνίτη σε ένα στρατηγικό –ενεργειακά- πρωτογενή πόρο, γεγονός που επιτάσσει πλέον επενδύσεις στον κλάδο της εξόρυξης, καθώς και στους κλάδους της Μηχανολογίας και της Ηλεκτρολογίας, που εμπλέκονται υποστηρικτικά στην αξιοποίηση του τελικού προϊόντος των διαδικασιών αυτών.

Με πολλές θυσίες σε όλα τα επίπεδα, ο λιγνίτης της περιοχής μας, κατάφερε μέσω του Δημόσιου Κοινωφελούς χαρακτήρα του, να αποτελεί μοναδική -αρχικά- πηγή ενεργειακής τροφοδοσίας, ολόκληρης της χώρας.

Και δε θα μπορούσε να έχει άλλο χαρακτήρα, αφού δικαιωματικά, αποτελεί περιουσία αυτού του τόπου και της κοινωνίας του.

Οι ελλιπείς επενδύσεις όμως που μέχρι τώρα έγιναν για την ευρύτερη αξιοποίηση του πρωτογενούς αυτού πόρου, σταματούν στην παραγωγή του τελικού προϊόντος, το οποίο τελικά ατμοποιείται για να παράγει ενέργεια.

Καθ’ όλη όμως τη διαδικασία παραγωγής του τελικού προϊόντος, χρησιμοποιείται αναλώσιμος μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος αποτελεί λειτουργικά εξαρτήματα του πάγιου (εγκατεστημένου ) εξοπλισμού.

Ο όρος αναλώσιμος, περιλαμβάνει έννοιες όπως προμήθεια, επισκευές, κατασκευές ηλεκτρομηχανολογικής φύσης, καθώς και ανακύκλωση, οι οποίες στην πλειοψηφία τους εμπεριέχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και αποτελούν εργασίες, μεγάλο μέρος των οποίων ανατίθενται σε Αναδόχους μέσω Δημόσιων ή και Διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών.

Πεποίθησή μου είναι, πως στα πλαίσια των επιχειρησιακών ικανοτήτων - αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Αρχής, είναι εφικτή η απόδοση κινήτρων σε επενδύσεις για τη δημιουργία επιχειρήσεων ¨δορυφόρων¨  του Λιγνιτικού Κέντρου και των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ στην περιοχή μας, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στον εξειδικευμένο αυτόν κλάδο της παραγωγής ενέργειας, διατηρώντας σχέση αμφίδρομης απορρόφησης προϊόντων και παραγώγων, με τη ΔΕΗ.

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι απτά και αριθμήσιμα.

Πρώτο και κύριο όφελος, είναι η μείωση και σταδιακή εξάλειψη της ανεργίας, καθώς έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους, απορροφώντας έτσι ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.

Δεύτερο και επίσης σημαντικό όφελος, είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους που επιβαρύνει τη ΔΕΗ, αφού πλέον θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετείται έγκαιρα και αδιαμφισβήτητα φθηνότερα, με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Τρίτο σημαντικό όφελος, που απορρέει από το δεύτερο, είναι η αναδιανομή της οικονομικής ρευστότητας εντός της Περιφέρειας.

Τέταρτο σημαντικό όφελος, είναι η διαιώνιση της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας - που τείνει να χαθεί - χρησιμοποιώντας τη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και πολιτιστικούς, καθώς αποτελεί κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου.

Τα οφέλη, μπορούν να είναι πολλαπλά και αναπαραγόμενα με τον κατάλληλο και αδιάλειπτο σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Το μεγαλύτερο όφελος, είναι αυτό που απορρέει από την άρτια περιβαλλοντική διαχείριση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με αυτό το μοντέλο των Επιχειρήσεων ¨δορυφόρων¨.

Επιχειρήσεις, που θα απορροφούν τα ¨απόβλητα¨ της ΔΕΗ ανά κατηγορία, θα τα μεταποιούν και θα τα ανακυκλώνουν.

Ένα παράδειγμα ¨απόβλητου¨ των Ορυχείων και των Σταθμών, είναι ο μεταφορικός ιμάντας ταινιοδρόμων και μηχανημάτων (εκσκαφείς και αποθέτες).

Σήμερα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, το εγκατεστημένο μήκος σε μεταφορικούς ιμάντες, είναι περίπου 458.000 μέτρα (Απρίλιος 2017).

Το μέσο ετήσιο ποσοστό κατανάλωσης καινούργιου ιμάντα σε αντικαταστάσεις, ανέρχεται περίπου στο 13% επί του εγκατεστημένου, το οποίο αναγόμενο σε μέτρα ιμάντα, αντιστοιχεί σε περίπου 59.500 μέτρα, εκ των οποίων το 4% περίπου ανακτάται για επισκευή και επαναχρησιμοποίηση, ενώ το υπόλοιπο 9% αποτελεί ¨απόβλητο¨ και αντιστοιχεί σε περίπου 41.200 μέτρα ιμάντα.

Οι μεταφορικοί ιμάντες είναι κατασκευασμένοι από καουτσούκ και περιέχουν οπλισμό (χάλυβα), υλικά που μπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως.

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζονται τα αποθέματα λιγνίτη που απομένουν στον Ελλαδικό χώρο, το μέγεθος των οποίων αποτελεί πρόκληση για την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών τέτοιων, που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα αποκαθιστούν περιβαλλοντικά προβλήματα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας.

 

 

 Η παρούσα πρόταση αφορά τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ιμάντων του ΛΚΔΜ, μέσω της δημιουργίας δύο μονάδων θερμικής επεξεργασίας πυρόλυσης προς ανάκτηση ενέργειας και χρήση αυτής στους σταθμούς της Τηλεθέρμανσης, καθώς και αξιοποίηση των άλλων παραγώγων από τη διεργασία της πυρόλυσης.

ΓΕΝΙΚΑ

Η πυρόλυση αποτελεί μία θερμική διεργασία απουσία οξυγόνου, με την οποία επιτυγχάνεται πλήρης οξείδωση των αποβλήτων, χωρίς το σχηματισμό χλωριούχων οργανικών ενώσεων.

Η μέθοδος της πυρόλυσης εφαρμόζεται στην ανακύκλωση ελαστικών οχημάτων και τα προϊόντα που παράγονται είναι:

1. Πυρολυτικό έλαιο

2. Carbon black και

3.Μεταλλική ενίσχυση (μέταλλο).

Η διαδικασία πυρόλυσης ελαστικών είναι μια πολύ καθαρή διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται για τις μηδενικές εκπομπές αερίων.

Η πυρόλυση είναι μια θερμοχημική μέθοδος αποδόμησης οργανικών υλικών σε υψηλή θερμοκρασία, απουσία οξυγόνου. Η ενεργειακή διεργασία περιλαμβάνει την αποδόμηση των ασθενέστερων οξυγονωμένων δεσμών των μορίων του υλικού, τα οποία μετατρέπονται σε πυρολυτικό έλαιο (GRUDE DIESEL).

Τα μεταλλικά τμήματα του ελαστικού ανακτώνται μετά το τέλος της διαδικασίας πυρόλυσης και πωλούνται προς ανακύκλωση (scrap μετάλλων).

ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ

Χάρη στη σύσταση των ιμάντων (καουτσούκ και χάλυβας), ιδικά λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε καουτσούκ, αυτοί θεωρούνται άριστο υλικό για τη διεργασία της πυρόλυσης.

Για να εφαρμοστεί η μέθοδος της πυρόλυσης στους μεταφορικούς ιμάντες, θα πρέπει αυτοί να περάσουν από το στάδιο του προτεμαχισμού (max 1m), ώστε να έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την εισαγωγή τους εντός του αντιδραστήρα της μονάδας πυρόλυσης.

Η χωρητικότητα των αντιδραστήρων που υπάρχουν διαθέσιμοι στο εμπόριο, ανέρχεται περίπου στους 10 t και η διεργασία της πυρόλυσης διαρκεί 12 με 14 ώρες.

Με το τέλος της διεργασίας, απαιτούνται 2 με 4 ώρες για την περισυλλογή των μεταλλικών στοιχείων από το χώρο του αντιδραστήρα και 12 ώρες για την επόμενη διεργασία πυρόλυσης.

Από έναν αντιδραστήρα δυναμικότητας 10 t με πρώτη ύλη τους μεταφορικούς ιμάντες, εκτιμάται πως τα τελικά προϊόντα θα είναι:

 1. Έλαιο πυρόλυσης, σε ποσότητα που θα ανέρχεται περίπου σε 3 με 3,5 t.

Σημειωτέον ότι η διεργασία της πυρόλυσης είναι κυκλική και χρειάζεται για την επόμενη λειτουργία της 10% του παραχθέντος ελαίου πυρόλυσης.

Το έλαιο πυρόλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε οποιαδήποτε μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) αργού πετρελαίου 

 1. Carbon Black, σε ποσότητα που ανέρχεται σε 2 με 2, 5 t.

Ανάλογα με την επεξεργασία που μπορεί να υποστεί στη συνέχεια (π.χ. μπριγκετοποίηση), πωλείται ως υψηλής ποιότητας καύσιμο, καθώς και σε άλλες αγορές, όπως βιομηχανίες χρωμάτων – βερνικιών – μελανιών, αφού αποτελεί πρώτη ύλη στην παραγωγή αυτών.

 1. Χάλυβας, σε ποσοστό 40 – 50%.

Οι παραπάνω ποσότητες είναι κατά προσέγγιση εκτιμώμενες, καθώς οι ιμάντες διαφέρουν ανάλογα με τον περιεχόμενο οπλισμό (μπορεί να φθάνει το 40% της ολικής σύστασης), καθώς και τη φθορά που έχουν υποστεί, με συνέπεια την απώλεια σε περιεκτικότητα καουτσούκ.

Επίσης, η τεχνολογία της πυρόλυσης αφορά και άλλα υλικά που υπάρχουν στις πλατείες απόθεσης των ορυχείων, όπως ελαστικά αυτοκινήτων και ημιβουλκανισμένα υλικά, χωρίς να μεταβληθούν οι παράμετροι της διεργασίας.

Η μονάδα πυρόλυσης μεταφορικών ιμάντων περιλαμβάνει (Pyrolisis Plant):

 

 • Ψαλίδια (υδραυλικά) τεμαχισμού των ιμάντων
 • Σύστημα μεταφοράς του υλικού
 • Αντιδραστήρα πυρόλυσης
 • Σύστημα ανάκτησης του ελαίου και του αερίου πυρόλυσης
 • Σύστημα επεξεργασίας και αποθήκευσης άνθρακα
 • Σύστημα παραγωγής ατμού
 • Ηλεκτρική γεννήτρια
 • Σύστημα ελέγχου εκπομπών

Τα στάδια για τη διαδικασία της πυρόλυσης είναι τα εξής 

 1. Τεμαχισμός του ελαστικού υλικού: Πριν την τροφοδοσία του υλικού στον αντιδραστήρα, πραγματοποιείται τεμαχισμός του και μεταφορά αυτού προς τον αντιδραστήρα.
 2. Έναρξη καυστήρα: Για την ενεργοποίηση του αντιδραστήρα απαιτείται τροφοδοσία είτε από το αέριο της πυρόλυσης, είτε από φυσικό αέριο, είτε από προπάνιο.
 3. Διεργασία πυρόλυσης απουσία οξυγόνου για την παραγωγή των προϊόντων πυρόλυσης

     4. Προϊόντα: Τα τελικά προϊόντα (άνθρακας, υγρό καύσιμο και χάλυβας)

        υποβάλλονται σε επεξεργασία και συσκευάζονται προς πώληση.

Η πυρόλυση επιτρέπει την πλήρη ανάκτηση ελαίου καυσίμου, καθώς η διεργασία

πραγματοποιείται σε κλειστό σύστημα απουσία οξυγόνου, σε συνδυασμό με ένα

σύστημα ελέγχου (Programmable Logic Controller (PLC)), το οποίο βρίσκεται στο

δωμάτιο ελέγχου της εγκατάστασης και ελέγχει τους χρόνους και τις θερμοκρασίες

παραμονής του υλικού προς αποσύνθεση. Το carbon black απομακρύνεται αυτόματα

από τον αντιδραστήρα μέσω συστήματος αναρρόφησης κενού. Όσο αφορά στον

εναπομένοντα χάλυβα, αυτός συλλέγεται τελευταίος, έπειτα από παραμονή του μέσα

στον αντιδραστήρα.

 

 

 

Υπόμνημα Εικόνας                                                                              Β8. Ενδιάμεσο κλάσμα

Α1.Σύστημα τροφοδοσίας,                                                                   B9. Ελαφρύ κλάσμα

Α2. Αντιδραστήρας                                                                             B10. Β11 Σύστημα παροχής νερού

Α3.Απομάκρυνση άνθρακα                                                                  C. Έλεγχος εκπομπών αερίων

Β1. Διαχωριστής ελαίου                                                                      D1. Ψύξη δεξαμενής με νερό

Β2. Βαρύ κλάσμα                                                                               D2. Πύργος ψύξης

Β3, Β4, Β5, Β6, Β7. Συμπυκνωτής                                                       Ε. Σύστημα διακίνησης άνθρακα

Σύσταση του ελαστικού μέρους των ιμάντων

Χημική ανάλυση του ελαστικού μέρους

των ιμάντων                                                                  Ποσοστό %

 

Ελαστικό Καουτσούκ                                                           55,76

Αιθόλη, Ενισχυτικά υλικά                                                    30,26

Μαλακτικά υλικά                                                                  6,57

Προστατευτικά υλικά                                                            3,36

Επιταχυντές βουλκανισμού                                                   3,6

Ενεργοποιητές                                                                    0,45

Τύποι ιμάντων που χρησιμοποιούνται στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Τύποι ιμάντων      Ποσοστό % Χάλυβα στον Ιμάντα     Διάμετρος οπλισμού(mm)

     St 4500                                   36,0                                           9,7

     St 3150 ΤΤ                              25,0                                           8,1

     St 3150                                  30,0                                           8,1

     St 2500                                  32,0                                          7,2

    St 2000                                  20,0                                           5,6

    St 1600                                  25,0                                           5,6

 

Μεταβολή του βάρους του ιμάντα των μεταφορικών ταινιών λόγω φθοράς κατά τη λειτουργία των ταινιοδρόμων

 

Πλάτος (mm)        Βάρος Νέου                Βάρος απορριπτόμενου             Απώλεια Ελαστικού        

                              Ιμάντα(kg/m)            Ιμάντα(kg/m)                          Μέρους (%)

 

    1200                    36,70                              25                                     32

   1800-2000            64                                   45                                     30

   2400-2600            125                                 90                                     28

 

Θεωρώντας ότι το μέσο βάρος των απορριπτόμενων ιμάντων κυμαίνεται μεταξύ 60 και 70 kg/m, το 2016 συγκεντρώθηκαν στις πλατείες περίπου 2.600 ts κατεστραμμένων ιμάντων.

Συνυπολογίζοντας τους 14.070 ts συσσωρευμένων ιμάντων από καταγραφή του 2013, εκτιμάται ότι σήμερα βρίσκονται στις ανοιχτές πλατείες απόθεσης, περίπου 21.500 ts μεταφορικών ιμάντων.

Κατάταξη αποβλήτου «μεταφορικοί ιμάντες»

Το απόβλητο μεταφορικοί ιμάντες ανήκει στην κατηγορία (07) ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, (07 02) απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνιτών ινών, (07 02 13) απορρίμματα πλαστικών.

Έχει αποσαφηνιστεί στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων πως ο κωδικός ΕΚΑ που τους περιγράφει είναι ο 07 02 13.

Ενώ η φύση του υλικού από το οποίο κατασκευάζονται είναι όμοιο με αυτό των ελαστικών οχημάτων, η διαχείρισή τους αποτελεί ένα σύνθετο θέμα, καθώς διαφοροποιούνται από τα ελαστικά οχημάτων σε ότι αφορά:

 

α) την περιεκτικότητα σε ελαστικό καουτσούκ

β) την προσθήκη ημι-βουλκανισμένων υλικών

γ) το ποσοστό της μεταλλικής ενίσχυσης

δ) το μέγεθος / διάστασή τους

Δειγματοληψίες, δοκιμές και αναλύσεις

Τα αποτελέσματα των πειραματικών αναλύσεων δείχνουν πως οι ιμάντες των μεταφορικών ταινιών χαρακτηρίζονται από ένα pH σχεδόν ουδέτερο (6,4 – 7,7) και μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα 12-32 mS/cm. Η εκχυλισιμότητα των περισσοτέρων στοιχείων που μετρήθηκαν (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb και Se) ήταν πάρα πολύ μικρή και ικανοποιεί τα κριτήρια για τα αδρανή απόβλητα, που έχουν θεσπιστεί με βάση την απόφαση 2003/33/ΕΚ. Επίσης, η εκχυλισιμότητα των φθοροϊόντων και

των θειικών ιόντων ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί με την προαναφερόμενη απόφαση.

Στα περισσότερα δείγματα ο ψευδάργυρος βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μεγαλύτερα μεν από τα όρια για αδρανή απόβλητα, μικρότερα δε από τα όρια για τα επικίνδυνα απόβλητα. Η μεθοδολογία βασίστηκε στη δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04

Το απόβλητο «ιμάντες μεταφορικών ταινιών», όπως αναμενόταν λόγω της ομοιότητας που διαθέτουν με τα ελαστικά αυτοκινήτων, χαρακτηρίζεται ως μη επικίνδυνο απόβλητο.

Νομικό πλαίσιο για αδειοδότηση μονάδων ανακύκλωσης

Οι μονάδες ανακύκλωσης εμπίπτουν στη μεταποιητική δραστηριότητα. Για το σκοπό

της αδειοδότησης των μεταποιητικών και των συναφών προς αυτές δραστηριοτήτων,

διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 

 • Υπάρχουσα ενδοεπιχειρησιακή δραστηριότητα (εντός της Επιχείρησης). Σε

          αυτή την περίπτωση απαιτείται λήψη αδείας διαχείρισης αποβλήτων. Εάν η

          Επιχείρηση έχει ήδη πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να

          συμπεριληφθεί σ’ αυτό και ο αντίστοιχος ΕΚΑ.

 • Ανάπτυξη νέας μονάδας, με νέα νομική μορφή και οντότητα.. Σε αυτή την

          περίπτωση η Επιχείρηση οφείλει να προβεί σε διαδικασία αδειοδότησης

          «μεταποιητικής δραστηριότητας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους

          νόμους 3982/2001 και 4072/2012, (86/Α/11.4.2012).

 

Αδειοδοτούσα αρχή είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της εκάστοτε Περιφέρειας εντός

των διοικητικών ορίων της οποίας βρίσκεται ή πρόκειται να ιδρυθεί η υπόψη μονάδα.

Η ανωτέρω αδειοδότηση αφορά δύο βασικές ομάδες, (α) των εργαστηρίων και (β)

των εργοστασίων. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται βάσει της δυναμικότητας του

μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάσταης. Συγκεκριμένα, ο μηχανολογικός

εξοπλισμός για το «εργαστήριο» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 37kW σε κινητήρια

ισχύ και τα 70kW σε θερμική ισχύ. Οι συγκεκριμένες τιμές ισχύος είναι μικρές για το

μέγεθος της μονάδας που θα απαιτηθεί για την επεξεργασία των ιμάντων, συνεπώς

στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί νέα μονάδα για την διαχείριση των ιμάντων,

αυτή θα έχει τη μορφή του εργοστασίου.

Ενδεικτικά και ανάλογα με τη μονάδα που η Επιχείρηση θα επιλέξει για να

πραγματοποιήσει τη μεταποιητική δραστηριότητα, απαιτείται η κατάθεση ορισμένων

δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά αδειοδότησης Εργοστασίων

 • Υπογεγραμμένο ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό της

          κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για

          απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας

          μεταποιητικών μονάδων

 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
 • Βεβαίωση χρήσης γης
 • Μελέτη εγκατάστασης

Επίσης, σύμφωνα με την Εγκύκλιο «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων», οι επιχειρήσεις που ασχολούνται επαγγελματικά

με τη συλλογή και τη μεταφορά αποβλήτων και οι επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που είναι υπεύθυνες για τη προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση ή/και διάθεση των αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων (ΦοΔΣΑ, εργολάβοι, μεσίτες κλπ), πρέπει να είναι καταχωρημένες σε Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και ανανεώνεται κάθε έξι (6) μήνες.

Για την καταχώρηση στο Μητρώο απαιτείται σχετική αίτηση του υπεύθυνου της επιχείρησης που συνοδεύεται:

• από σχετικές άδειες, και

• στην περίπτωση ανακύκλωσης και ελαστικών επιβατικών οχημάτων και μοτοσικλετών     (ελαστικά μικρών διαστάσεων), σύμβαση συνεργασίας με την

  Ecoelastica, διότι αποτελεί το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης στην Ελλάδα

  για τα ελαστικά.

Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία που θα χρειαστεί για την επεξεργασία των

μεταφορικών ιμάντων, θα ήταν σκόπιμο η Εταιρεία να αδειοδοτηθεί επίσης και για

την συλλογή, τη μεταφορά και διαχείριση όλων των τύπων ελαστικών (επιβατικών –

φορτηγών - μοτοσικλετών).

Σε περίπτωση που δεν υπογραφούν συμβάσεις συνεργασίας με την Ecoelastica, τότε

η επιχείρηση καταχωρείται στο Μητρώο με την ένδειξη ότι δε διαθέτει συμβάσεις

συνεργασίας με αντίστοιχα συστήματα και σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να

δραστηριοποιηθεί στη συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων κωδικών (ΕΚΑ

ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους και αφορούν ελαστικά μικρών

διαστάσεων)

Ανακύκλωση των μεταφορικών ιμάντων

 

Μέχρι στιγμής και μετά από έρευνα αναφορικά με το τι εφαρμόζεται στην Ευρώπη, δε βρέθηκαν οργανωμένες μονάδες ανακύκλωσης για ελαστικούς ιμάντες, αλλά μόνο για ελαστικά αυτοκινήτων. Η ανακύκλωση αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους διαχείρισης των ελαστικών των αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσίευσε η Ecoelastika, η οποία αποτελεί το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης στην Ελλάδα για τα ελαστικά των αυτοκινήτων, δύο είναι οι μέθοδοι που

χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα για την διαχείριση των ελαστικών αυτοκινήτων, η ανακύκλωση και η ενεργειακή αξιοποίηση.

 

 ΚΟΣΤΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (δυναμικότητας 6.000 τ/y)

  Έμμεσα Κόστη                                                                Άμεσα Κόστη

 

Κόστη Μελετών                                              Κόστος έκτασης                              50.000€

1. Κτιριακή μελέτη

2. Περιβαλλοντική μελέτη

3. Μελέτη πυρασφάλειας          50.000€

 

Απρόβλεπτα έξοδα                                          Αγορά & Εγκατάσταση εξοπλισμού 

(20% επί το ολικό κόστος):      269.000€        Υδραυλικά ψαλίδια (2)                  100.000€

                                                                      Κύριος εξοπλισμός                        600.000€

                                                                    Διάφορα                                          5.000€

 

Διοικητικές Δαπάνες                    5.000€        Διαμόρφωση χώρου, κατασκευή

                                                                     κτιρίων, αποθηκών                          10.000€

                                                                   Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός             30.000€

 

                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (€):1.119.000€

 Παραγόμενα προϊόντα Μονάδας Πυρόλυσης, δυναμικότητας 6.000 t/y

 

Ά Ύλη                       Κατανομή                              Προϊόντα                  Έσοδα (€)

                                Ά Ύλης (Παραδοχή)        

 

Ιμάντες Μεταφοράς                 80%                  Έλαιο πυρόλυσης*      

                                                                     Τιμή: 30 €/ Barrel

                                                                     Αναμένονται να

                                                                     παραχθούν 2.500t, οι

                                                                    οποίοι ισοδυναμούν με

                                                                    18.000 barrels                        513.100

                                        

                                                                   Carbon black**

                                                                   Τιμή: 300-350€/t                     420.000

 

                                                                   Scrap σιδήρου                         126.000

 

Μεγάλα Ελαστικά                       20%             Έλαιο πυρόλυσης*           

Οχημάτων                                                    Αναμένονται να παραχθούν

                                                                  600ts που ισοδυναμούν με

                                                                  4.300barrels                            129.500

 

                                                                  Carbon black**

                                                                  Τιμή: 300-350€/t                     105.000

                                                

                                                                  Scrap σιδήρου                           21.000

 

                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 1.314.600 €

 

*   To σύστημα έχει απώλειες 10%. Επίσης ο καυστήρας για την λειτουργία του χρησιμοποιεί   10% του παραγόμενου ελαίου.

** To σύστημα έχει απώλειες 10% με 20%

Λειτουργικές δαπάνες Μονάδας Πυρόλυσης, δυναμικότητας 6.000 t/y

 

Λειτουργικές Δαπάνες                                                                          Δαπάνες (€)

Ενοικίαση Εκσκαφέα

(Απαιτούνται δύο εκσκαφείς

με συνολική λειτουργία 800 h/y)                                                              160.000

 

Κόστος Παραγωγής –                Αφορά και τις δύο μονάδες εάν και

Κόστος Ενέργειας                     είναι πλασματικό καθώς η μονάδα

                                              μπορεί λειτουργεί με το έλαιο

                                              πυρόλυσης που παράγει.                             60.000

 

Έξοδα Συντήρησης (€)             Το κόστος αφορά και τις δύο μονάδες         240.000

 

Μισθοδοσία (€)                        Διοίκηση                                                   48.000

                                             Εργατικό προσωπικό                                   78.000

 

Έξοδα μεταφοράς (€)              Δυτική Μακεδονία:

                                            [2.500 t (νέοι) + 4.500 t (stock) * 1,5          87.000

 

Διάφορα Έξοδα (€)                (20% του συνόλου)

                               ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ προ φόρων 673.000 (€)

Για την αξιολόγηση της τεχνικής παρουσιάζονται και αναλύονται τα δυνατά σημεία, οι

αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές της μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή της και οι οποίοι δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, ώστε να συμπεριληφθούν στην οικονομική ανάλυση.

 

Η Μονάδα Πυρόλυσης αποτελεί τη μοναδική μέθοδο διαχείρισης διαφορετικών τύπων καουτσούκ (ιμάντες χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία, βουλκανισμένοι ιμάντες), όπως επίσης και ημι-βουλκανισμένα υλικά, τα οποία δε δύνανται να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, μέσω της παραγωγής ενέργειας επιτυγχάνεται άμεση αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων ιμάντων προς όφελος της Επιχείρησης, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα μέσω των προσπαθειών πώλησης αυτών, που έχουν αποβεί άκαρπες. Αντίθετα με την αγορά του καουτσούκ, τα μεταλλικά τμήματα που ανακτώνται με την πυρόλυση μπορούν εύκολα να απορροφηθούν από την ελληνική αγορά σε σταθερή τιμή.

Ωστόσο, τα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν πως χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για τη βελτίωση της λειτουργία της μονάδας. Για το λόγο αυτό, συστήνεται περαιτέρω ανάλυση της μεθόδου διαχείρισης.

 

Η ανάλυση S.W.O.T. παρουσιάζεται παρακάτω.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ,

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ S.W.O.T.

Πλεονεκτήματα                                                           Αδυναμίες

 

1. Επίλυση του περιβαλλοντικού                                       1. Κόστος επένδυσης

   προβλήματος διαχείρισης ιμάντων

2. Με την πυρόλυση αξιοποιούνται όλα τα                         2. Κόστος παραγωγής

   υλικά που είναι αποτεθειμένα στις πλατείες

3. Η παραγομένη ενέργεια μπορεί εύκολα                          3. Σταδιακή ανάπτυξη

    να αξιοποιηθεί από την Επιχείρηση                                    μονάδων με δοκιμές

4. Τα ανακτώμενα scrap σιδήρου

   απορροφούνται εύκολα από την

   Ελληνική αγορά σε σταθερή τιμή

Ευκαιρίες                                                                Απειλές

       

1. Μία Μονάδα Πυρόλυσης ιμάντων, θα                         1. Ελλιπής τεχνογνωσία για

    προσελκύσει πελάτες που έχουν                                  την πυρόλυση τεμαχίων ιμάντων                                                                                                                                

   ελαστικούς ιμάντες προς διαχείριση, με

   άμεση αύξηση των εσόδων (gate fee),

   πρόβλεψη η οποία δεν έχει

   συμπεριληφθεί,  στα έσοδα της οικονομικής μελέτης

 

2. Παραγωγή νέων προϊόντων από

    απόβλητα

Η διαχείριση του απόβλητου «χρησιμοποιημένοι μεταφορικοί ιμάντες» αποτελεί ένα σύνθετο θέμα που χρήζει ειδικής μελέτης. Η δυσκολία διαχείρισης των ιμάντων έγκειται στο μεγάλο ειδικό όγκο τους και στον περιεχόμενο μεταλλικό οπλισμό, που καθιστούν δύσκολη τη διοχέτευση τους για άλλες χρήσεις, δεδομένου ότι απαιτούνται ειδικές διεργασίες για το διαχωρισμό του οπλισμού από το ελαστικό.

 Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη μελέτη διαχείρισης των

ιμάντων, συγκεντρώνονται στα εξής:

1. Οι ελαστικοί ιμάντες χαρακτηρίζονται ως βαρέως τύπου, με μεγάλα μήκη που

    έχουν αποτεθεί ατάκτως, μαζί με άλλα υλικά, σε προσωρινές πλατείες

    απόθεσης, καθιστώντας δύσκολη τη μεταφορά και τη διαχείριση τους.

2. Οι ιμάντες φέρουν ισχυρό οπλισμό μεταλλικής ενίσχυσης, πάχους που

    κυμαίνεται από 4,5 έως 9,1 mm, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στην κοπή

    και την επεξεργασία τους.

3. Στο χώρο απόθεσης βρίσκονται αναμεμειγμένα και ημι-βουλκανισμένα υλικά,

    που χρησιμοποιήθηκαν για την επισκευή και συντήρηση των ιμάντων, που

   χρήζουν ειδικών συνθηκών διαχείρισης και ανακύκλωσης.

Η διευθέτηση των παραπάνω, είναι εφικτή σε συνεργασία με τη ΔΕ-ΛΚΔΜ.

Το απόβλητο «μεταφορικοί ιμάντες» βάσει των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποίησε το ΕΜΠ και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μεταλλουργίας, κρίνεται βάσει των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί στην απόφαση 2003/33/ΕΚ, ως μη επικίνδυνο, και χαρακτηρίζεται με τον κωδικό ΕΚΑ 07 02 13, ως «μη επικίνδυνο απόβλητο».

Το βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εναλλακτικής είναι ότι το απόβλητο «χρησιμοποιημένοι ιμάντες» μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί προς όφελος της Τοπικής Κοινωνίας, μέσω της παραγωγής ενέργειας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί δεδομένου ότι όλες οι προσπάθειες πώλησης των χρησιμοποιημένων ιμάντων έχουν αποβεί άκαρπες.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι δεν υφίσταται στον Ελλαδικό χώρο Επιχείρηση που να δραστηριοποιείται σ’ αυτόν τον κλάδο, καθώς επίσης και την ύπαρξη αντίστοιχων Ορυχείων στις γειτονικές Βαλκανικές Χώρες, αλλά και έναν σεβαστό αριθμό λατομείων στην επικράτεια της Περιφέρειας, είναι ευνόητο το πολλαπλό όφελος (gate fee), που θα προκύψει από τη δραστηριότητα ενός τέτοιου ¨Κοινωφελούς Οργανισμού¨.

Η ενέργεια που παράγεται σήμερα στο λιγνιτικό κέντρο της Περιφέρειας, καλύπτει περίπου το 50% των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Το ποσοστό αυτό δηλώνει ένα σεβαστό μέγεθος δραστηριοτήτων που μπορούν να προάγουν όλα τα προαναφερθέντα, με στόχο, τουλάχιστον τη διατήρηση του παραπάνω ποσοστού στη συμμετοχή των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Απόρροια όλων των παραπάνω είναι, ότι η έννοια κάθε είδους επένδυσης δεν περιορίζεται, ούτε σταματάει στο σχεδιασμό για την κατασκευή ενός έργου, αλλά συνεχίζει και βρίσκει ουσία στον προγραμματισμό της διαχρονικής αξιοποίησης αυτού του έργου!

 

Τριανταφύλλου Ι. Αθανάσιος

Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕ

                       ΔΕΛΚΔΜ/ΔΕΗ

Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001  (TUV Austria HELLAS) (IRCA)

                       ΔΕΛΚΔΜ/ΔΕΗ

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Κοζάνης

                    ¨αλλάΖουμε εποχή¨

Δημοφιλή Νέα

Εξιχνιάστηκε απάτη στην Πτολεμαΐδα, κατάφερε να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ από καταστηματάρχη.

Εξιχνιάστηκε απάτη στην Πτολεμαΐδα, κατάφερε να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ από καταστηματάρχη.


Σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος ενός 63χρονου ημεδαπού και μιας 55χρονης ημεδαπής για απάτη…

Σύγχρονοι Ελληνικοί Μύθοι

Σύγχρονοι Ελληνικοί Μύθοι


Γνωρίζετε ότι το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας (11%) είναι χαμηλό…

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 - ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ - Καταιγίδες τοπικά ισχυρές με πιθανότητα να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 - ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ - Καταιγίδες τοπικά ισχυρές με πιθανότητα να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επι…

Ο...αγαπημένος Ζήκος έρχεται στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης το Σάββατο 30 Ιουνίου αλά....Ποντιακά. Δείτε το ρεπορτάζ του kozani.tv (video)
 Βασίλης Ραφαηλίδης: Ο εθνικισμός είναι φασισμός

Βασίλης Ραφαηλίδης: Ο εθνικισμός είναι φασισμός


Κείμενο: Βασίλης Ραφαηλίδης* ΦΑΣΙΣΜΟΣ χωρίς εθνικισμό δε νοείται. Δε νοείται, επίσης, φασισμός…

Χειροκροτήματα και αντιδράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για τη συμφωνία Ελλάδας - FYROM. Έλληνες Ευρωβουλευτές μιλούν για τη συμφωνία. Δείτε το ρεπορτάζ (video)

Χειροκροτήματα και αντιδράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για τη συμφωνία Ελλάδας - FYROM. Έλληνες Ευρωβουλευτές μιλούν για τη συμφωνία. Δείτε το ρεπορτάζ (video)


Με χειροκροτήματα υποδέχτηκε στη συντριπτική του πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο …

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ 2018(Παρασκευή 29 Σάββατο 30 Ιουνίου, Κυριακή 1 Ιούλιου)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ 2018(Παρασκευή 29 Σάββατο 30 Ιουνίου, Κυριακή 1 Ιούλιου)


Παρασκευή 29 Ιουνίου. Μετα απο μια επιτυχημένη πορεία του θεατρου "Ταπιατ κι αλλαζομεν " επιτέλους έ…

Η ακροδεξιά στην Ελλάδα δεν έπεσε από τον ουρανό

Η ακροδεξιά στην Ελλάδα δεν έπεσε από τον ουρανό


[...] Στην Ελλάδα πράγματι η ακροδεξιά είναι τελείως περιθωριακή και ασήμαντη έως το 2007 που μπαίνε…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα