IOANNOU banner orizontio

ACSORIZONTIO

Συνδυασμός ΕΛΠΙΔΑ: Στη γραμμή Καρυπίδη και η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας για την απευθείας ανάθεση του έργου των 400.000€!

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη λογική των νέων "ηθών" και "εθίμων" που έχει εισάγει η Περιφερειακή Αρχή του κ. Καρυπίδη κινείται και η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ. Μπίρου στο ερώτημά μας

για την απευθείας ανάθεση έργου 400.000€ που χρηματοδοτείται από τον Τοπικό Πόρο.

Αντιπαρερχόμαστε την προτροπή του να είμαστε πιο προσεκτικοί στις ερωτήσεις που υποβάλουμε, συνήθης πρακτική και μέθοδος όλης της Περιφερειακής Αρχής που έχει αλλεργία στον έλεγχο και την κριτική και εγκρίνει μόνο το... λιβάνισμα, και περνάμε στην ουσία.    

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο κ. Μπίρος είπε αυτολεξεί τα εξής: «…Επειδή γνωρίζουμε ότι οι διαδικασίες που επικρατούν στο Ελληνικό Δημόσιο είναι και χρονοβόρες και με μεγάλες καθυστερήσεις πολλές φορές και στο τρόπο εκτέλεσης των έργων και με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις η Περιφερειακή Αρχή αποφάσισε την αρμοδιότητα αυτή της ανακατασκευής του συγκεκριμένου κτιρίου να την αναθέσει στο σύλλογο γραμμάτων και τεχνών ο οποίος κατέχει πάρα πολλά κτίρια σε όλη τη Χώρα…»

Η απάντησή του είναι πρωτοφανής για όλους όσους διαχειρίζονται δημόσιους πόρους και  θυμίζει τις περίφημες  Δωρεές!

Τότε, ο Περιφερειάρχης για λόγους ευελιξίας (!) αποφάσισε να καταθέσει τις δύο Δωρεές που ήταν της Περιφέρειας στον προσωπικό του λογαριασμό και φυσικά αναγκάστηκε  να τις επιστρέψει όταν αυτό αποκαλύφθηκε από το συνδυασμό μας.

Το πώς δικαιολόγησε την πράξη του, αφού πρώτα εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση με αήθεις χαρακτηρισμούς εναντίον μας, είναι γνωστό σε όλους.

Τώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης θεωρεί …χρονοβόρα την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων (έργα, μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ) και αποφασίζει να την παρακάμψει.

Νομοθεσία που προσαρμόζει το Εθνικό Νομικό Πλαίσιο στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σύμφωνα με την οποία, ΚΑΝΕΝΑ έργο άνω των 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) δεν ανατίθεται πλέον απευθείας, εκτός κι αν πρόκειται για έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016). Όλα τα έργα άνω των 20.000,00 € εκτελούνται με «…χρονοβόρες» διαγωνιστικές διαδικασίες (~2-3 μήνες ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου), οι οποίες εξασφαλίζουν τη Διαφάνεια και τον Ανταγωνισμό στην  κατακύρωση ενός έργου σε Ανάδοχο.

Επιδεικνύοντας πλέον την ανάλογη... προσοχή, όπως μας «συμβουλεύει» ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, θέτουμε νέα ερωτήματα.

Αν το πρόβλημα του Αντιπεριφερειάρχη ήταν η επείγουσα φύση του έργου, γιατί άφησε να περάσουν τα τρία ολόκληρα χρόνια διοίκησής του χωρίς να κάνει τίποτε; Αλήθεια τι είναι η τρίμηνη «καθυστέρηση» ενός διαγωνισμού  μπροστά στα τρία χρόνια της δικής του απραξίας;

Από πού προκύπτει το δικαίωμα της Περιφερειακής Αρχής να εκχωρεί αρμοδιότητες που της  δίνει ο Νόμος ως Φορέα Διαχείρισης Δημόσιων Πόρων σε ιδιωτικούς φορείς;

Από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΑΠ (Τοπικός Πόρος), είναι σαφές ότι φορείς όπως ο εν λόγω Σύλλογος μπορούν να προτείνουν έργα με την υποβολή σχετικού δελτίου (άρθρο 4 αριθμ. ∆5−ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284 ΦΕΚ 400 τεύχος Β΄/ 22.2.2013 «….δικαίωμα πρότασης για την ένταξη έργων, έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και επιλέξιμοι φορείς με την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου….»

Είναι άλλο, όμως, το ποιος μπορεί να προτείνει ένα έργο ή μια μελέτη και άλλο ποιος μπορεί να είναι Φορέας Υλοποίησης ενός Έργου ή μιας Μελέτης. Η εκτέλεση έργων και μελετών αποτελεί ξεχωριστή  διαδικασία που με σαφήνεια περιγράφεται τόσο στο Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όσο και στο Ν. 3316/2005 ΦΕΚ Α΄ 42/22.2.2005 («Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»)

Με  βάση τα παραπάνω μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Μπίρος πότε ήρθε, και υπερψηφίστηκε ομόφωνα κιόλας, εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον τρόπο εκτέλεσης του συγκεκριμένου Έργου προϋπολογισμού 400.000€ με απευθείας ανάθεση;

Ο Αντιπεριφερειάρχης ουδέποτε παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στοιχεία του Συλλόγου που να αποδεικνύουν την επάρκειά του για την υλοποίηση του έργου και ούτε παρουσίασε εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φλώρινας με την οποία να τεκμηριώνεται ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου.

Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ΕΝΤΑΞΗ του Έργου ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ Φορέα Υλοποίησης από την υποχρέωση που επιβάλλει το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο  για την τήρηση των αρχών  περί Διαφάνειας και Ανταγωνισμού καθώς αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης απόφασης Συλλογικού Οργάνου και θα έπρεπε να το γνωρίζει εκ της θεσμικής του ιδιότητας ο κ. Μπίρος.

Λόγω της έρευνας που κάναμε για το συγκεκριμένο θέμα στη Διαύγεια, πέσαμε πάνω σε ορισμένες «περίεργες» περιπτώσεις χρηματοδότησης έργων και μελετών μέσω του Τοπικού Πόρου, όπου και εκεί παρακάμπτεται η διαγωνιστική  διαδικασία που ορίζει η Νομοθεσία για ανάθεση Μελετών και Έργων.  

Φαίνεται ότι αρχικά αυτό επιχειρήθηκε  να γίνει  μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων.

Κάποιες από αυτές, σύμφωνα με στοιχεία που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια και έχουμε στη διάθεσή μας, έγιναν αντιληπτές από τις αρμόδιες  Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, οι οποίες κατ' εφαρμογή τόσο της Νομοθεσίας, όσο και σχετικών Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τις ακύρωσαν καθώς  κρίθηκε ότι  υπέκρυπταν απευθείας αναθέσεις.

Στην περίπτωση του έργου της Φλώρινας για το οποίο καταθέσαμε ερώτηση, η τακτική φαίνεται να αλλάζει με τον ορισμό ως Φορέα Υλοποίησης ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.

Αυτό γίνεται :

-  αφενός γιατί δεν υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, και ως εκ τούτου «παρακάμπτεται» η τήρηση της Νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού, και

- αφετέρου γιατί φαίνεται να παρακάμπτονται και οι αρμόδιες για την κοστολόγηση των εργασιών και τον έλεγχο των δαπανών Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, με τις δαπάνες να προϋπολογίζονται, να εκτελούνται και να ελέγχονται πλέον από τον ίδιο  Φορέα που Υλοποιεί το έργο στη λογική του «Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει»

Ο κ. Μπίρος, είτε εσκεμμένα είτε από άγνοια, προσπαθεί να συγκρίνει αυτή τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης που ο ίδιος εφάρμοσε, με το πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. Όμως, κάθε επιχειρηματίας που εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο ή σε κάποιο πρόγραμμα ενισχύσεων γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει έλεγχος κατά την ένταξη της Επένδυσης μετά από Δημόσια Πρόσκληση και, κυρίως, τι σημαίνει ο έλεγχος δαπανών από τη Δημόσια Αρχή  πιστοποίησης δαπανών  προκειμένου να πληρωθεί ο κάθε λογαριασμός.

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής στο θέμα του Τοπικού Πόρου, όπως εκφράστηκε από τον κ. Μπίρο, θέτει επί τάπητος  το θέμα του ελέγχου και της Διαχείρισής του συνολικά, καθώς φαίνεται κάποιοι να μην έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει δημόσιο χρήμα και πώς είμαστε υποχρεωμένοι να το αξιοποιούμε.  

Περιμένουμε με ενδιαφέρον τη γραπτή απάντηση στα ερωτήματά μας, συνοδευόμενη από τα επίσημα έγγραφα  που έχουμε ζητήσει  προκειμένου να προβούμε στις επόμενες ενέργειες  μας.

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

     Περιφερειακή Σύμβουλος

     Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

Δημοφιλή Νέα

Πόρτα
Εικόνες εγκατάλειψης στη μοναδική παιδική χαρά στο Μεσόβουνο του Δήμου Εορδαίας ! (φωτογραφίες)

Εικόνες εγκατάλειψης στη μοναδική παιδική χαρά στο Μεσόβουνο του Δήμου Εορδαίας ! (φωτογραφίες)


Εικόνα θλίψης και πλήρους εγκατάλειψης μεταφέρουν κάτοικοι του Μεσοβούνου

Πολιτιστικός σύλλογος Ποντοκώμης: Μεγάλη Ποντιακή βραδιά την Παρασκευή 27 Ιουλίου
Κώστας Καρυωτάκης:
Οδοιπορικό του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις Πρέσπες από τον Γιώργο Κουβαρά την Δευτέρα 23 Ιουλίου (video)

Οδοιπορικό του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις Πρέσπες από τον Γιώργο Κουβαρά την Δευτέρα 23 Ιουλίου (video)


Νέα δυναμική αποκτά η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών από το καλό κλίμα στις σχέσεις τη…

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημιουργός Μάνος Ελευθερίου

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημιουργός Μάνος Ελευθερίου


Πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 80 ετών ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής, στιχουργός και

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ.


Με έναρξη ισχύος από την 25η Μαΐου 2018, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων»(ΓΚΠΔ) της ΕΕ ενα…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα