figourini banner 1 2021

banner3

Οι θέσεις απόψεις παρατηρήσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του σχεδίου του νέου Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οφείλει να εναρμονιστεί με την υφιστάμενη διοικητική διαίρεση και τον τρόπο λειτουργίας των Περιφερειακών Ενοτήτων

και της Έδρας, επιδιώκοντας εξισορρόπηση πολιτικής και διοικητικής διάστασης [χωρικών και θεματικών Αντιπεριφερειαρχών και κεντρικής /αποκεντρωμένης δομής  εξυπηρέτησης του πολίτη]. Η ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Περιφέρειας και της βέλτιστης αξιοποίησης του δυναμικού της είναι ζητούμενο για το ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Προτάσεις

Προτείνεται η σύσταση Νομικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος, έργο της οποίας θα είναι η στήριξη των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, με έμφαση στη στήριξη της υλοποίησης των τεχνικών έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων. Προτείνεται η στελέχωσή της και με μόνιμο προσωπικό, Πτυχιούχους Νομικής και άλλων πτυχιούχων εξειδικευμένων επιστημονικών κλάδων.

Προτείνεται η δημιουργία οργανωμένου Τμήματος Μελετών στην ΔΤΕ της έδρας για την εξυπηρέτηση όλης της Περιφέρειας, ή εναλλακτικά λόγω της διάρθρωσης της διοικητικής δομής της Περιφέρειας, στις επιμέρους ΔΤΕ, που θα στελεχώνεται με προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων και θα έχει ως αντικείμενο την παραγωγή μελετών με ίδια μέσα όπως επίσης και τη διαχείριση συμβάσεων (ανάθεση και επίβλεψη) για μελέτες που εκπονούνται από τρίτους, εφόσον απαιτείται. Με αυτόν τον τρόπο θα ισχυροποιηθεί η ικανότητα παραγωγής αξιόπιστων μελετών καθώς και της προκήρυξης των μελετών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα την οργανωτική βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού των έργων. Η πρόβλεψη μίας τέτοιας δομής εξοικονομεί πόρους και καθιστά την Περιφέρεια πιο ανταγωνιστική.

Πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι ότι στις θέσεις ευθύνης (προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων) πρέπει να έχουν προβάδισμα οι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ανώτερη γνωστικά κατηγορία και ελλείψει αυτών να ακολουθούν οι υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. α του άρθρου 97 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007) ‘’Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ’’.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι θέσεις ευθύνης απαιτούν ανθρώπους με την όσο το δυνατόν άρτια επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των διοικούμενων μονάδων.

Όσον αφορά στα Γραφεία Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες που προτείνει ο νέος Οργανισμός, θα πρέπει να αναβαθμιστεί η υπόσταση τους σε Τμήματα, υπαγόμενα στη ΔΙΑΠ, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς με έμπειρα στελέχη ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Αναφορικά με την πρόβλεψη για τους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων προτείνεται η πρόβλεψη:

  • Στη Δ/νση Περιβάλλοντος, Υδατικών Πόρων & Χωρικού Σχεδιασμού και στα επιμέρους τμήματα να προστεθεί η ειδικότητα Π.Ε. Μηχανικών
  • Στη Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να προστεθεί Π.Ε. Μηχανικών και στα επιμέρους τμήματα Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • Στα Τμήματα Προμηθειών να προβλεφθεί και Π.Ε. Μηχανικών

Με τον Καλλικράτη όπως σήμερα ισχύει και με τον ισχύοντα Οργανισμό οργανώθηκε η δομή λειτουργίας της Περιφέρειας σε έξι άξονες. Κάθε άξονας αποτελείται από υπηρεσίες με σχετικό αντικείμενο μεταξύ τους που υπηρεσιακά αναφέρονται και συντονίζονται από τον αντίστοιχο Γενικό Διευθυντή, ενώ πολιτικά από τον αντίστοιχο Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη. Η πρόταση του νέου Οργανισμού για τρεις Γενικές Διευθύνσεις αλλάζει όλη τη δομή της Περιφέρειας χωρίς να αιτιολογείται. Προτείνονται Γενικές Διευθύνσεις με επιμέρους υπηρεσίες, το αντικείμενο των οποίων δε σχετίζεται. Αντίστοιχα, δεν καθίσταται σαφές ο τρόπος που θα συντονίζονται πολιτικά, δεδομένου ότι συγκεντρώνουν αντικείμενα ετερόκλητα που ανατίθενται σε περισσότερους του ενός Αντιπεριφερειάρχες. Αν η πρόταση αυτή στοχεύει στη συρρίκνωση των υπηρεσιών με μόνο στόχο τον περιορισμό των δαπανών, τότε θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα προβλήματα δυσλειτουργίας που θα ανακύψουν και τα οποία, σε τελική ανάλυση, θα ζημιώσουν περισσότερο την Περιφέρεια.

Δεδομένης της περιβαλλοντικής πίεσης και των υποχρεώσεων της Περιφέρειάς μας για θέματα λιγνιτικής δραστηριότητας και αποκατάστασης εδαφών [σχετική πρόταση εστάλη από το ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας[1]], της έλλειψης έδρας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία, [σχετική πρόταση εστάλη από το ΤΕΕ/ΤΔΜ προς τους αρμόδιους φορείς[2]] αλλά και διαχείρισης των πλούσιου περιβαλλοντικού αποθέματος της Περιφέρειας με λίμνες, περιοχές Natura και τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη διαχείριση/προστασία τους, κρίνεται σκόπιμο η μια εκ των Γενικών Διευθύνσεων να αφορά αποκλειστικά θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μία Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έχει τη δυνατότητα να συντονίζει όλα αυτά τα θέματα με την αναγκαία επιμέρους οργάνωση σε επίπεδο Διευθύνσεων στις Περιφερειακές Ενότητες. Το ενέργειας τεκμηριώνεται με τον αναμενόμενο μετασχηματισμό των πηγών ενέργειας με βάση τις πολιτικές που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο [ΑΠΕ, λιγνίτης, τηλεθερμάνσεις].

Η προτεινόμενη Γενική Διεύθυνση Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θεωρούμε ότι έχει μη σχετιζόμενες μεταξύ τους Διευθύνσεις. Πιστεύουμε ότι μια Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανασυγκρότησης θα έχει ουσιαστικότερο ρόλο χωρίς τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, των οποίων το αντικείμενο δε σχετίζεται ουσιαστικά με την υποστήριξη ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου που είναι ζητούμενο. Προτείνεται ο διαχωρισμός τους σε δύο Γενικές Διευθύνσεις.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η πάταξη της γραφειοκρατίας έχουν επανειλημμένως εξαγγελθεί και έχουν γίνει προσπάθειες που όμως δεν αξιοποιούνται. Έχει υπολογιστεί ότι η γραφειοκρατία κοστίζει περί τα 14-16 δισ. ευρώ ετησίως (περίπου το 7% του ΑΕΠ), ενώ ο σχετικός μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 3,5%. Η πρόθεση ωστόσο δεν επαρκεί, εάν δε συνοδεύεται από θεσμικές και διοικητικές αλλαγές. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν δραστικά προς την κατεύθυνση αυτή, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των ενεργειών (τεχνολογική και διοικητική απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών) και στη βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας. Η προτεινόμενη δημιουργία δομής Ποιότητας και Αποδοτικότητας σε αυτοτελές επίπεδο είναι μία θετική προσθήκη στον Οργανισμό με καινοτόμα προσέγγιση ως προς τις αρμοδιότητές της, η οποία αναμένουμε να λειτουργήσει αποδοτικά μέσα από διαδικασίες όπως η διαχείριση της ποιότητας και η προτυποποίηση, η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας, η αναζήτηση και ενσωμάτωση καλών πρακτικών. Η δομή αυτή, ωστόσο, θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και να υποστηριχθεί με κάθε μέσο η λειτουργία του, προκειμένου να αποδώσει το αναμενόμενο έργο και να γίνει σαφής η ουσιαστική δέσμευση της ηγεσίας.

Η Περιφέρεια πρέπει να έχει κομβικό ρόλο στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και στην αύξηση της απασχόλησης. Από τον προτεινόμενο Οργανισμό λείπει η πρόβλεψη για υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, μέσα από το μοντέλο της τετραπλής έλικας, που προβλέπει συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.  Λειτουργίες όπως η διασύνδεση της Περιφέρειας με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η συνεργασία με τους θεσμικούς και ερευνητικούς φορείς, η δικτύωση και η διάχυση της γνώσης, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων  (λειτουργία αποθετηρίων κλαδικών και άλλων μελετών  – διάθεση ανοικτών δεδομένων) είναι αναγκαίο να προβλεφθούν και να καταγραφούν στον Οργανισμό, ως αρμοδιότητες υφιστάμενης ή νέας δομής.

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
  Δημήτρης Μαυροματίδης

 

 


Δημοφιλή Νέα

Η Μελίνα Χατζηπαντελή φτιάχνει γιαουρτογλυκό χωρίς ζάχαρη (video)

Η Μελίνα Χατζηπαντελή φτιάχνει γιαουρτογλυκό χωρίς ζάχαρη (video)


Γιαουρτογλυκό χωρίς ζάχαρη με φρούτα! Εύκολο γλυκό και…

Αιολικά και το δικαίωμα να μπορεί να κοιμηθεί κάποιος στο σπίτι του (Γράφει ο Χρήστος Ι. Κολοβός)
Ισόπαλη «πρεμιέρα» ανάμεσα σε Α.Ε. Κοζάνης και Εορδαϊκό Πτολεμαΐδας (φωτογραφίες)

Ισόπαλη «πρεμιέρα» ανάμεσα σε Α.Ε. Κοζάνης και Εορδαϊκό Πτολεμαΐδας (φωτογραφίες)


Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι πραγματοποιήθηκε το απόγ…

«Σκοτώσανε τον γιο του μαστρο-Τάκη»… (του Νίκου Μπογιόπουλου)

«Σκοτώσανε τον γιο του μαστρο-Τάκη»… (του Νίκου Μπογιόπουλου)


«Σκοτώσανε το γιο του μαστρο-Τάκη, που κουβαλάει λαμαρ…

Φονικός «Ιανός»: Δύο θύματα και αγνοούμενοι - Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Καρδίτσα (φωτογραφίες - βίντεο)
Θανάσης Πετράκος το master plan της Κυβέρνησης για απολιγνιτοποίηση:
“ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ”... Από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον SKY FM 99.7

“ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ”... Από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον SKY FM 99.7


“ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ”... Από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον…

 Ο Μίμης Δημητριάδης για το master plan της απολιγνιτοποίησης: Εκδικητική η Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την Δυτική Μακεδονία (video)

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα