ACSORIZONTIO

Ένωση Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ: Η νέα μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ και τα προνομία του ιδιώτη μετόχου μειοψηφίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Σωματείο μας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα τεκταινόμενα και τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΔΜΗΕ

με τις ανακατατάξεις στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας, την πώληση μεριδίου του μετοχικού κεφαλαίου σε ιδιώτη και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να δρομολογηθούν στο μέλλον στον εργασιακό τομέα. 

Οι εξελίξεις αυτές είναι βέβαιο ότι αλλάζουν την όλη εικόνα της εταιρίας σε πλείστους τομείς και θέτουν νέα δεδομένα που θα πρέπει πλέον να λαμβάνουμε όλοι πολύ σοβαρά υπόψη μας, ευρισκόμενοι σε διαρκή ετοιμότητα και εγρήγορση.

Στα πλαίσια αυτά, σε μία πρώτη αποτίμηση των εξελίξεων, σημειώνουμε ορισμένα σημαντικά στοιχεία που θα επηρεάζουν πλέον τις εξελίξεις και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ:

Ως γνωστόν το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί μεν πλέον τον βασικό μέτοχο του ΑΔΜΗΕ (μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), πλην όμως πλείστα θέματα και εξελίξεις εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον ιδιώτη – στρατηγικό επενδυτή SGEL, ο οποίος στην πράξη έχει τη δυνατότητα και τα νομικά «όπλα» να καθορίζει τις εξελίξεις. Ενδεικτικά σημειώνουμε:

Ενώ υπάρχει μια δέσμευση στους τρεις σημερινούς μετόχους της ΑΔΜΗΕ για χρονική περίοδο 24 μηνών , να μην δύναται να πουλήσει κανείς τους,  τις μετοχές του σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των άλλων, δίνει το δικαίωμα ειδικά στη SGEL σε περίπτωση διαφωνιών και αδιεξόδου στη λήψη αποφάσεων σε Γ.Σ ή Δ.Σ να πωλήσει όλο το μετοχικό της ποσοστό σε τρίτους χωρίς χρονικό περιορισμό αλλά και χωρίς να πρέπει οι εν λόγω τρίτοι, στους οποίους θα πουλήσει η SGEL, να τηρούν κριτήρια επιλεξιμότητας.

Μετά τη λήξη των 24 μηνών από την 20η. 6.2017 και για ακόμη δύο χρόνια μετά τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η μέτοχος SGEL έχει το δικαίωμα τηρώντας τη Διαδικασία του δικαιώματος Πρώτης Προσφοράς (right of first offer )να Μεταβιβάσει Μέρος ή όλο το Μετοχικό της Ποσοστό στην Εταιρία σε οποιονδήποτε τρίτο Αγοραστή (ή αγοραστές).

Εξαίρεση στην παραπάνω περίπτωση συνιστά το γεγονός να έχει επισυμβεί στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ο Εταιρικός Μετασχηματισμός της Εταιρίας,  ( πχ να εισέρθει η ΑΔΜΗΕ στο χρηματιστήριο ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη  σύμβαση μεταβιβάσεως μετοχών. Σε μια τέτοια περίπτωση η μέτοχος SGEL έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει μέρος ή όλο το Μετοχικό της Ποσοστό σε οποιονδήποτε Τρίτο Αγοραστή, ο οποίος δε θα χρειάζεται να πληροί τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας.

Παρέχεται στην εταιρία-μέτοχο SGEL το δικαίωμα εντός ενός (1) έτους (από την 20η.6.2017) να ζητήσει την είσοδο της εταιρείας ΑΔΜΗΕ στο χρηματιστήριο με δυο τρόπους:  

α) Είτε την απορρόφηση δια συγχώνευσης του ΑΔΜΗΕ από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. (εισηγμένη στο Χ.Α.Α. από 19.6.2017),  

β) Είτε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους του Δημοσίου στην Εταιρία (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.) θελήσει να μεταβιβάσει μέρος ή όλο το μετοχικό του ποσοστό στην Εταιρία σε κάποιον τρίτο Αγοραστή, προβλέπεται ότι, η μέτοχος SGEL έχει την εξουσία να μεταβιβάσει και αυτή ίσο ποσοστό μετοχών στον ίδιο αγοραστή. (Δικαίωμα Παρακολούθησης (Tag Along Right).  Δηλαδή ουσιαστικά στην περίπτωση αυτή η SGEL μπορεί να εξαναγκάσει το Δημόσιο να υποχρεώσει τον Τρίτο Αγοραστή να αγοράσει πέραν του πωλούμενου ποσοστού του Δημοσίου και το μετοχικό ποσοστό της SGEL.

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ :

  • Στο 9μελές Δ.Σ. προβλέπεται και από το νέο Καταστατικό της εταιρίας ότι συμμετέχει και  ένα (1) μέλος που εκπροσωπεί τους εργαζομένους της Εταιρίας, που προτείνεται από το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρίας με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Η μη εκλογή όμως για οποιαδήποτε αιτία του εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Εξασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα της SGELνα διορίζει 3 μέλη του Δ.Σ. (πρόβλεψη της παρ. 2 του αρ. 11 του καταστατικού, σε συνδυασμό με αρ. 18 παρ.3 ν.2190/1920 για τους μετόχους μειοψηφίας)
  • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας διορίζεται και παύεται από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. - Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο (αρ. 13 παρ.1 καταστατικού).
  • Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Εταιρίας διορίζεται και παύεται από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., κατόπιν της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της SGEL. Σημειώνουμε τη διαδικασία που προβλέπεται ότι ακολουθείται σε περίπτωση διαφωνίας, η οποία –αν και κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερα αόριστα διατυπωμένη- δίδει και πάλι σημαντικό «προβάδισμα» και ενισχυμένο ρόλο στο μάνατζμεντ στον ιδιώτη μέτοχο μειοψηφίας  .
  • Εκτός από τις διευθυντικές θέσεις που περιγράφονται παραπάνω και σε άλλα σημεία της Συμφωνίας Μετόχων (SHA), - με προσθήκη της τελευταίας στιγμής - προβλέπεται, ότι  ο Επενδυτής μπορεί να τοποθετήσει έως και τρία (3) άτομα σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας για να συνδράμουν την Εταιρεία στην υλοποίηση των Εργασιών, κυρίως για την παροχή Τεχνικής, Λειτουργικής, Υπηρεσιών Συντήρησης και Διοικητικής υποστήριξης, αλλά θα μπορούσαν επίσης να τοποθετηθούν σε άλλες Υπηρεσίες, όπως η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο. (SHA- Κεφάλαιο 8 παρ 13 1.1) (Το εντυπωσιακό εδώ είναι πως η συμφωνία μετόχων προσπαθεί να παρακάμψει το Νόμο για τις προσλήψεις του ΑΔΜΗΕ (ΑΣΕΠ), δίνοντας το δικαίωμα σε ένα μέτοχο μειοψηφίας να προσλαμβάνει υπαλλήλους, ακόμη και ξένης εθνικότητας εκτός ΕΕ και να τους τοποθετεί αυθαίρετα σε οποιαδήποτε στάθμη της ιεραρχίας.)
  • Σημειώνουμε επίσης ότι επί των προβλεπόμενων ειδικών –σημαντικών εταιρικών θεμάτων η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Γ.Σ. και Δ.Σ. δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL ή/και πάντως με ιδιαίτερα αυξημένη πλειοψηφία (σε επίπεδο Γ.Σ. το 80% του μετοχικού κεφαλαίου) ή/και με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σε επίπεδο Δ.Σ. (7 από τα 9 μέλη), τα οποία εξασφαλίζουν τη σύμφωνη γνώμη του ιδιώτη επενδυτή.

Ειδικότερα επί των εργασιακών θεμάτων υπάρχει ρητή πρόβλεψη στη σχετική σύμβαση μεταβίβασης μετοχών (αρ. 17) ότι «Οι Μέτοχοι … συμφωνούν ρητά ότι η Εταιρία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαγορεύεται κατηγορηματικά να προβεί σε οποιαδήποτε απόλυση προσωπικού για λόγους που αφορούν στην αναδιάρθρωση της Εταιρίας ή για οποιουσδήποτε άλλους τεχνικούς λόγους ή λόγους αναδιοργάνωσης αυτής για μια περίοδο 3 χρόνων από τη συνομολόγηση του παρόντος SHA (20.6.2017)…. Οι Μέτοχοι … θα εξασφαλίσουν ότι η Εταιρία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων σε αυτήν από τους εργασιακούς όρους και προϋποθέσεις (καθεστώς), το οποίο υφίσταται και έχει εφαρμογή στην Εταιρία κατά την ημερομηνία συνομολόγησης του παρόντος sha, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εν λόγω καθεστώτος. Η υποχρέωση αυτή των Μετόχων θα έχει πλήρη ισχύ για μια χρονική περίοδο 3 χρόνων από την υπογραφή του παρόντος sha (20.6.2017).».

Είναι χαρακτηριστική επομένως η πρόβλεψη μίας «περιόδου χάριτος» τριών (3) ετών, πέραν της οποίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία καμία σχετική δέσμευση ως προς τα εργασιακά θέματα.

Συνάδελφοι:

Το βασικό συμπέρασμα μετά από όλα αυτά είναι ένα: Καθίσταται πλέον απολύτως αναγκαία η συσπείρωση και η επαγρύπνηση όλων μας.

Το σωματείο μας βρίσκεται από την αρχή και καθημερινά στις επάλξεις για την προστασία και διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Για την ενδυνάμωση λοιπόν της δράση μας, σας καλούμε όλους σε έμπρακτη και ενεργή συμμετοχή  γιατί σ’ αυτό τον  αγώνα  δεν περισσεύει κανένας μας.

Για τo Δ.Σ.       

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 Γ.  ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ                                               Α. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ       

 

                                 

Δημοφιλή Νέα

«Στην Τούμπα και στον ΠΑΟΚ δεν χωράει ο φασισμός»

«Στην Τούμπα και στον ΠΑΟΚ δεν χωράει ο φασισμός»


Ναζιστικά συνθήματα τα οποία συνοδεύονταν με το όνομα του ΠΑΟΚ έσβησαν αντιφασίστες οπαδοί του ΠΑΟΚ …

Δείτε τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Δείτε τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων


Τα σημερινά πρωτοσέ&lambda…

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα: Ο οικουμενικός ποιητής χωρίς τάφο - Γράφει η Δώρα Μακρή*
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης την Παρασκευή 24 Αυγούστου

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης την Παρασκευή 24 Αυγούστου


Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης την Παρασκευή 24 Αυγούστου !! Προπώληση Εισιτηρ…

O Βαλκανιολόγος Ν. Παούνης για το ιστορικό της νέας έντασης στο Kosovo. Epsilon tv Live News
Ετήσια Γενική Συνέλευση από το Σύλλογο Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας
Καλλιεργούν ορχιδέες στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια !

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα