omikronbannernew

ACSORIZONTIO

Λαϊκή Ενότητα Κοζάνης: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου η επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου - Όλοι στην συγκέντρωση στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Όλοι και όλες στη Συγκέντρωση-Διαδήλωση: 11 πμ, κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας.

H ΛΑΕ ΠΕ Κοζάνης στηρίζει το μαθητικό κάλεσμα

από τους Μαθητές-τριες Ενάντια στο Σύστημα, στην Πτολεμαΐδα,  για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι εξελίξεις στην Ελλάδα βυθίζονταν σε αδιέξοδο: το καθεστώς της χούντας είχε ολοφάνερα μπει σε κρίση, αλλά οι στρατοκράτες αρνούνταν να αποχωρήσουν «ομαλά» από την εξουσία. Οι αστικές πολιτικές δυνάμεις «ανησυχούσαν» για τους κινδύνους αποσταθεροποίησης του καθεστώτος, αλλά δίσταζαν να αναλάβουν την ευθύνη για την ανατροπή της δικτατορίας.

Αυτόν το γόρ­διο δεσμό έκοψε η λαϊκή εξέ­γερ­ση του Πο­λυ­τε­χνεί­ου, ανοί­γο­ντας το δρόμο για τα χρό­νια της ερ­γα­τι­κής αντε­πί­θε­σης στη Με­τα­πο­λί­τευ­ση, όπου η έξο­δος από την κα­θε­στω­τι­κή κρίση συν­δυά­στη­κε με με­γά­λες λαϊ­κές κα­τα­κτή­σεις. Υπάρ­χουν σο­βα­ρές ανα­λο­γί­ες με την κα­τά­στα­ση που αντι­με­τω­πί­ζου­με σή­με­ρα. 

Η κυ­βέρ­νη­ση του Αλ. Τσί­πρα εμ­φα­νί­ζε­ται απο­φα­σι­σμέ­νη να ολο­κλη­ρώ­σει την κα­τα­στρο­φι­κή πο­λι­τι­κή του μνη­μο­νί­ου 3, στην οποία δε­σμεύ­τη­κε το κα­λο­καί­ρι του 2015. Η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη με­τάλ­λα­ξή της συν­δυά­ζε­ται με πρω­το­φα­νείς πο­λι­τι­κές με­τα­το­πί­σεις: στην αντι­προ­σφυ­γι­κή πο­λι­τι­κή, στον ενα­γκα­λι­σμό με τον Τραμπ, στην προ­σχώ­ρη­ση στην κούρ­σα των εξο­πλι­σμών, στη στρα­τιω­τι­κή συμ­μα­χία με τους χα­σά­πη­δες του κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ και της δι­κτα­το­ρί­ας στην Αί­γυ­πτο κ.ο.κ.

Αυτή η πο­λι­τι­κή «στρώ­νει το χαλί» για τον Κυρ. Μη­τσο­τά­κη. Για τη ΝΔ που απει­λεί να αξιο­ποι­ή­σει την κρίση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για μια πιο αυ­θε­ντι­κή και διαρ­κή νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη επί­θε­ση του κε­φα­λαί­ου, για μια πο­λι­τι­κή νίκη των δυ­νά­με­ων και των ιδεών της Δε­ξιάς, ενά­ντια στον κόσμο της ερ­γα­σί­ας και της κοι­νω­νι­κής αντί­στα­σης.

Η στα­σι­μό­τη­τα μέσα σε αυτόν το βάλτο εγκυ­μο­νεί διαρ­κώς με­γα­λύ­τε­ρους κιν­δύ­νους. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ακόμα και οι στοι­χειώ­δεις κα­τα­κτή­σεις προη­γού­με­νων αιώ­νων –όπως το δι­καί­ω­μα στην απερ­γία και το δι­καί­ω­μα στη συν­δι­κα­λι­στι­κή ορ­γά­νω­ση– τί­θε­νται σε σο­βα­ρή αμ­φι­σβή­τη­ση. Την ίδια στιγ­μή επα­νε­νερ­γο­ποιού­νται οι ρα­τσι­στι­κές επι­θέ­σεις και η δράση των νε­ο­να­ζι­στι­κών συμ­μο­ριών στους δρό­μους. 

Πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο, αυτό το «βάλ­τω­μα» συμ­βαί­νει μέσα σε ένα γε­νι­κό­τε­ρο τοπίο κρί­σης και πα­ρακ­μής. Η Ευ­ρώ­πη που καυ­χιό­ταν ως λίκνο των ιδεών της δη­μο­κρα­τί­ας και της λο­γι­κής, σή­με­ρα ζει σε συν­θή­κες «έκτα­κτης ανά­γκης» στο Πα­ρί­σι, σε συν­θή­κες μα­ζι­κών δο­λο­φο­νιών προ­σφύ­γων στη Με­σό­γειο, σε συν­θή­κες έγκρι­σης ενός «συ­νταγ­μα­τι­κού» πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του Ραχόι σε βάρος της δη­μο­κρα­τι­κής θέ­λη­σης του λαού στην Κα­τα­λο­νία.Η κρίση του διε­θνούς συ­στή­μα­τος συ­νε­χί­ζε­ται για 9 χρό­νια, ενώ κάθε «ανά­λυ­ση» για τις προ­ο­πτι­κές διε­ξό­δου απο­δει­κνύ­ε­ται αβέ­βαιη και επι­σφα­λής. Σε τέ­τοιες στιγ­μές η υπε­ρά­σπι­ση των ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων επα­φί­ε­ται κυ­ρί­ως στην πα­ρέμ­βα­ση των ίδιων των ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών μαζών.

Ο δρό­μος του Νο­έμ­βρη είναι σή­με­ρα πιο επί­και­ρος από ό,τι σε κάθε άλλη επέ­τειο της εξέ­γερ­σης. Για την ανα­τρο­πή των μνη­μο­νί­ων, της λι­τό­τη­τας, του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού. Πάλη για τη ρήξη με τα όρια της κα­πι­τα­λι­στι­κής «πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης», τα όρια του ευρώ και της ΕΕ, τα όρια του ιμπε­ρια­λι­σμού. Για να μπει φραγ­μός στο ρα­τσι­σμό, στην υπο­τα­γή στον ιμπε­ρια­λι­σμό, στις φι­λο­πό­λε­μες πο­λι­τι­κές. Για την υπε­ρά­σπι­ση των δη­μο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών και δι­καιω­μά­των, που πάντα αφο­ρού­σαν τα συμ­φέ­ρο­ντα της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας ενά­ντια στις επι­λο­γές των ελίτ.

Ο δρό­μος αυτός πάντα είχε και έχει ανά­γκη την Αρι­στε­ρά του. Που θα λο­γο­δο­τεί στα συμ­φέ­ρο­ντα των λαϊ­κών δυ­νά­με­ων. Που θα μπαί­νει στην πρώτη γραμ­μή του αγώνα, ακόμα και όταν υπο­χρε­ώ­νε­ται να ξε­κι­νά από μειο­ψη­φι­κή θέση. Που θα έχει επί­γνω­ση της δυ­να­τό­τη­τας να γίνει πλειο­ψη­φι­κή, να επι­διώ­ξει ανα­τρο­πές και νίκες εδώ και τώρα, και γι’ αυτό θα κάνει τις ανα­γκαί­ες επι­λο­γές στην ενό­τη­τα στη δράση, στην ενό­τη­τα πάνω στην αντα­γω­νι­στι­κή πο­λι­τι­κή.  Η Κα­τα­λο­νία δεί­χνει ότι στο δρόμο αυτό πιέ­ζο­νται να μπουν πλα­τύ­τα­τες λαϊ­κές δυ­νά­μεις. Στην Ελ­λά­δα όπου, στις ημέ­ρες του μνη­μο­νί­ου 1, άρ­χι­σε η μα­ζι­κή πάλη για την ανα­τρο­πή των κυ­ρί­αρ­χων επι­λο­γών, πρέ­πει, όπως και το Νο­έμ­βρη του 1973, να τολ­μή­σου­με ξανά.

Δημοφιλή Νέα

Εργατικό ατύχημα στον ΑΗΣ Καρδιάς με δύο τραυματίες

Εργατικό ατύχημα στον ΑΗΣ Καρδιάς με δύο τραυματίες


Σοβαρό εργατικό ατύχημα έγινε περίπου στις 8 το βράδυ σ…

Η δεύτερη από τις τρεις εκπομπές του KOZANI.TV ONLINE στις Βρυξέλλες. Τι θέματα συζητήθηκαν με άλλους πέντε Έλληνες Ευρωβουλευτές. Δείτε το ρεπορτάζ του kozani.tv (video)
Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ

Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ "Η Ένωση": Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα, αυτή τη φορά στον ΑΗΣ Καρδιάς


Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα, αυτή τη φορά στον ΑΗΣ Καρδι…

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ για το εργατικό ατύχημα στον ΑΗΣ Καρδιάς

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ για το εργατικό ατύχημα στον ΑΗΣ Καρδιάς


Χθες 11.12.2018, και ώρα 19:30 στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιά…

Καλά στην υγεία τους οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν στον ΑΗΣ Καρδιάς

Καλά στην υγεία τους οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν στον ΑΗΣ Καρδιάς


Στα δύο νοσοκομεία της ΠΕ Κοζάνης μεταφέρθηκαν οι δύο …

Εργατική Αλληλεγγύη:
Σία Αναγνωστοπούλου από την Πτολεμαΐδα:
Δείτε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα