kalomen834

stimolo BANNER 1

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας Περιφερειακής διαβούλευσης.

Οι προτάσεις με στόχο την εποικοδομιτική συνεισφορά τόσο στη διαδικασία διαμόρφωσης θέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσο και στην δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης αυτού του τόσο πολυτίμου εθνικού αγαθού που είναι το νερό, διαμορφώθηκαν μετά από διαβούλευση μεταξύ των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε επίπεδο Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας. Συνοψίζονται δε στις εξής:

1. Η σύνδεση του καρστικού συστήματος με τα μέτρα για την προστασία ποσίμου νερού που επιχειρείται στο Διαχειριστικό Σχέδιο (ΔΣΧ) είναι προβληματική, δεδομένου ότι τα καρστικά συστήματα είναι υπόγεια με χαώδη δομή διακλάσεων που για να μελετηθούν χρειάζονται εκτεταμένες μελέτες (π.χ γεωφυσικές) και σε πολλά σημεία ελέγχου στάθμης, δεδομένα δηλαδή που δεν έχουμε στη διάθεση μας.

Έτσι ο περιορισμός, για παράδειγμα, ότι οι ζώνες προστασίας υδρευτικού νερού ΙΙ πρέπει να είναι 500 μέτρα κατάντη και 1000 μέτρα ανάντη από το σημείο υδροληψίας για ύδρευση (Μέτρο: Ομ03-02), δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα.

2. Δεν υπάρχει ουσιαστικά Εθνικό Δίκτυο παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας και ποσότητας του υπόγειου και επίγειου νερού, που να ενημερώνεται σχεδόν ταυτόχρονα και να ενημερώνει άμεσα όλους του εμπλεκόμενους φορείς.

Για παράδειγμα το ΔΣΧ βασίστηκε σε παλιές μελέτες των ετών 2006 και 2009, ενώ για τις φυσικοχημικά αναλύσεις βασίστηκε στις αναλύσεις του Γενικού Χημείου του κράτους και της Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας των ετών 2007 με 2009 (σελ 2246).

Για την ποσοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων χρησιμοποιηθήκαν συνολικά μόνο 55 θέσεις (σελ.2274) σε όλο το υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας (!). Για παράδειγμα το GR 0900081 υποσύστημα ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε με ένα σημείο ελέγχου, που δεν επαρκεί για τόση μεγάλη υπολεκάνη, για να χαρακτηριστεί φτωχό και κακό ποσοτικά, όταν μάλιστα η στάθμη της λίμνης βαρόμετρο, που είναι η Βεγορίτιδα, συνεχώς ανεβαίνει και έχει σταθεροποιηθεί σε επαρκές επίπεδο γύρω στα 515 μέτρα.

Άλλο παράδειγμα είναι η θεώρηση του GR 0900060 υπογείου συστήματος γενικά ως προβληματικό ποσοτικά σε όλη την έκταση του, ενώ με την ήδη υπάρχουσα πολιτική μέτρων προστασίας, έχει σταθεροποιηθεί η στάθμη των γεωτρήσεων σε ικανοποιητικά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, από την πρακτική των αδειοδοτήσεων στις γεωτρήσεων του Δήμου Εορδαίας. Επιπλέον σε όλο το υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας είναι το μοναδικό  που χαρακτηρίστηκε με κακή ποιότητα υδάτων (!).

3. Το ΔΣΧ δεν αναφέρεται στους καινούργιους ταμιευτήρες όπως των Μηλοχωρίου, Μεσοβούνου και Σισανίου, που αν και δεν έχουν ακόμα αδειοδοτηθεί έχουν κατασκευαστεί και πρέπει έστω και θεωρητικά να περιληφθούν στο ΔΣΧ.

4. Για όλα τα υπόγεια συστήματα χρειάζονται πολλά περισσότερα στοιχεία για να γίνει σωστά η αναθεώρηση. Αν όντως υπήρχε καλό σύστημα καταγραφής θα αλλάζανε πολλά δεδομένα, που τώρα δεν μπορούν να διερευνηθούν για τους ΥΥΣ.

Για παράδειγμα το GR 0900081 υποσύστημα δεν έχει μονό καρστικό υδροφόρο ορίζοντα, όπως  αναφέρει το ΔΣΧ, αλλά και κοκκώδη με πολύ σημαντικό πάχος και υδροφορία (πχ στην θέση Χ=311169 Υ=4493046 το βάθος των ιζημάτων είναι γύρω στα 210 μέτρα). Εντούτοις αυτό δεν αναφέρεται καθόλου στο ΔΣΧ.

5. Ένα άλλο σημείο, που δεν αφορά τόσο το ΔΣΧ όσο το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί από όλες τις Αποκεντρωμένες Περιφέρειες τα περιοριστικά μέτρα, ενώ είναι ζωτικής σημασίας για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων (πχ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπ.-Δ.Μ. χρησιμοποιεί τα περιοριστικά μέτρα του έτους 2008 που έχουν λήξη, με αναγκαστική ισχύ μέχρι την έκδοση καινούργιων). Επισημαίνουμε ότι το παραπάνω είναι πρόβλεψη του ΔΣΧ που δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.

6. Δεν έχουν εκδοθεί επίσημα οι τοπογραφικοί χάρτες με τα ακριβή όρια των υπογείων υδατικών συστημάτων που να είναι προσβάσιμοι από όλους τους ενδιαφερόμενους.

7. Δεν έγινε ακόμα η επικαιροποίηση της απόφασης Φ16/6631/1981, που αφορά την κατώτερη και ανώτερη απολήψιμη ποσότητα αρδευτικού νερού.

8. Να συνεχιστεί η εξαίρεση του ΥΥΣ GR 0900060 από το Μέτρο ΟΜ04-07, μέχρι να έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία στην καλύτερη των περιπτώσεων.

9. Κρίσιμη παράμετρο αποτελεί και η άμεση προσαρμογή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την ανάλογη στελέχωση και εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις πολύπλοκες ανάγκες και πολυσύνθετες απαιτήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης.

10. Είναι απαραίτητη η άμεση αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, για την υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων του Σχεδίου Διαχείρισης.

Συνοψίζοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το βασικότερο είναι να υπάρχει πολυσημειακό, συνεχές και διαδικτυακό Εθνικό Σύστημα καταγραφής, ώστε τα συμπεράσματα για ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση, τόσο των υπογείων όσο και των επιφανειακών νερών, να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Άμεση συνέπεια θα είναι  και τα μέτρα που θα παίρνονται να είναι ουσιαστικά και αποδοτικά για την προστασία και σωστή αξιοποίηση αυτού του εθνικού αγαθού.

Με εκτίμηση

-- 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δημοφιλή Νέα

Μεγάλη ένταση και διαπληκτισμοί στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής (video)

Μεγάλη ένταση και διαπληκτισμοί στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής (video)


Μεγάλη ένταση και διαπληκτισμοί στην συνεδρίαση του Τ…

Πρόσληψη 125 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσληψη 125 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου


Ο Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη…

Με Μιχαηλίδου και Χατζηπαυλίδη συμμετείχε στο τουρνουά Καστοριάς ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας
Π. Πέρκα: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ ή ζήτω η επικοινωνία;» (video)

Π. Πέρκα: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ ή ζήτω η επικοινωνία;» (video)


Ας κάνουμε μια αρχή για το καλό του τόπου. Να βάλουμε τη…

Η δικτατορία των δημοσκοπήσεων (Γράφει ο Στέλιος Κούλογλου)

Η δικτατορία των δημοσκοπήσεων (Γράφει ο Στέλιος Κούλογλου)


Δεν υπάρχει άλλη χώρα όπου να παρουσιάζονται 3-4 δημοσκ…

Όλα μοιάζουν μαγικά και προπαντός αμερικανικά...

Όλα μοιάζουν μαγικά και προπαντός αμερικανικά...


Είναι νύχτα και τ’ αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτ…

Γαλλία: Δωρεάν το χάπι της επόμενης μέρας για όλες τις γυναίκες

Γαλλία: Δωρεάν το χάπι της επόμενης μέρας για όλες τις γυναίκες


Στη Γαλλία το χάπι της επόμενης ημέρας θα γίνει δωρεάν …

Η σιωπή δεν είναι παντοτινή (του Θανάση Σκαμνάκη)

Η σιωπή δεν είναι παντοτινή (του Θανάση Σκαμνάκη)


Καταγράφουμε καθημερινά συμβάντα αυθαιρεσίας, ασύδοτ…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα