kalomen834

stimolo BANNER 1

Σωματείο συνταξιούχων Δ.Ε.Η.: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Προς: Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

κ. Τάσο Πετρόπουλο

κύριε Υπουργέ,

Στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε στην Αθήνα, σας είχαμε επισημάνει προβλήματα που θα προκύψουν κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του ΕΤΕΑΕΠ. Πράγματι επαληθευόμαστε και με το παρακάτω υπόμνημα τα αναφέρουμε και ζητούμε την άμεση επίλυσή τους.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ (ΔΕΗ)

Στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ έως 31/12/2016, λειτουργούσε το Γ’ Τμήμα Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ (ΔΕΗ), επανδρωμένο από (4) υπαλλήλους και (1) προϊστάμενο (Τμηματάρχη) οι οποίοι είναι υπάλληλοι ΔΕΗ, αποσπασμένοι δια νόμου στο ΤΑΥΤΕΚΩ και η υπηρεσιακή τους κατάσταση διέπεται από τον ΚΚΠ-ΔΕΗ (Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού – ΔΕΗ), διατηρούν την μισθοδοσία ΔΕΗ και το ΤΑΥΤΕΚΩ εβαρύνετο με αποδοχές ισάριθμων και ομοιόβαθμων υπαλλήλων Δημοσίου που απέδιδε στη ΔΕΗ.

Το ως άνω Τμήμα είχε τις αρμοδιότητες :

α) Τήρηση και ενημέρωση ατομικών φακέλων αιτούντων και δικαιούχων εφάπαξ παροχής.

 β) Έκδοση αποφάσεων απονομής ή απόρριψης επί αιτημάτων χορήγησης εφάπαξ παροχής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις μετά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και ατομικού φακέλου.

γ) Αναθεώρηση αποφάσεων απονομής εφάπαξ παροχής είτε λόγω διαπίστωσης αλλαγής χρόνου ασφάλισης ή αλλαγής αποδοχών βάσης υπολογισμού είτε λόγω υλοποίησης δικαστικής απόφασης μετά από έγγραφη ενημέρωση από την Νομική Υπηρεσία.

δ) Χειρισμός κάθε θέματος που προέκυπτε από την εφαρμογή διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης στον Κλάδο Πρόνοιας.

ε) Την επιμέλεια για την εκκαθάριση (έκδοση εντολής πληρωμής του καταβλητέου ποσού της δικαιούμενης εφάπαξ παροχής) και τη διαβίβασή της με την απόφαση απονομής στο Τμήμα Πληρωμών και Διαθεσίμων της Διεύθυνσης Οικονομικού.

στ) Ενυπόγραφη επίδοση της πρωτότυπης απόφασης Απονομής Εφάπαξ στους ασφαλισμένους και έκδοση – αποστολή, σε κάθε δικαιούχο, Βεβαίωσης Εφάπαξ Παροχής για φορολογική χρήση.

ζ) Σύνταξη Έκθεσης Απόψεων, για κάθε επίδικη υπόθεση, μετά από αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας και τήρηση Ειδικής Γραμματείας και φακέλων δικαστικών υποθέσεων.

η) Σύνταξη εισηγήσεων προς το Δ.Σ. για εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων Απονομής Εφάπαξ Παροχής και έγγραφη ενημέρωση των ενισταμένων με διαβίβαση απόφασης Δ.Σ.

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4387/2016 οι αρμοδιότητες, όλων των Λογαριασμών, Τομέων, ή Κλάδων Πρόνοιας ΤΑΥΤΕΚΩ από 1/1/2017, εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και σύμφωνα με το άρθ. 24 παραγ. 3γ της Φ.80000/55949/14809/30-12-2016 κοινής Υπουργικής απόφασης ΥΠ.Ε.Κ.Α.& Κ.Α και ΥΠ. Δ.Α. (ΦΕΚ.τ. Β 4288/30-12-2016), στην Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, συστήνεται Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και των Τομέων α. Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας και β. Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας.

Επίσης με την Φ.21250/42283/Δ9/11024/23-12-2016 (ΦΕΚ 4332/30-12-2016) Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α & Κ.Α., στο Ε.Τ.Ε.Α.& Ε.Π από 1/1/2016 μεταφέρονται και (14) μισθωτοί ΔΕΗ αποσπασμένοι στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι αναμένουν την στελέχωση των υπηρεσιών της νέας διοικητικής διάρθρωσης ΕΤΕΑΕΠ για ανάληψη καθηκόντων.

Ειδικότερα για το Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και των Τομέων α. Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας και  β. Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας και προκειμένου, να διατηρηθεί η συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών με σταθερό σημείο αναφοράς, να εξασφαλιστεί η συνοχή και η ιστορικότητα του αντικειμένου ώστε να επιτευχθεί η ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική ενσωμάτωση κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη η διατήρηση της υφιστάμενης υπηρεσιακής κατάστασης και σύνθεσης προσωπικού του τμήματος και η συνέχιση της στέγασης στο κτίριο ΔΕΗ Μυλλέρου 13, δίπλα στη υπηρεσία χορήγησης κύριας σύνταξης και κυρίως δίπλα στο ψηφιοποιημένο ή έντυπο απαραίτητο αλλά κοινό ΑΡΧΕΙΟ για την κύρια σύνταξη, επικουρικό μέρισμα αλλά και εφάπαξ προσωπικού ΔΕΗ. Με δεδομένη την αδυναμία διαχωρισμού του υφιστάμενου ψηφιοποιημένου κοινού αρχείου κύριας, Επικουρικής σύνταξης αλλά και εφάπαξ βοηθήματος και την ανάγκη της συνέχισης της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολυάριθμων ασφαλισμένων ΔΕΗ, από σταθερό σημείο αναφοράς και από τα στελέχη του υφιστάμενου Τμήματος που αντιπροσωπεύουν την συνοχή και συνέχεια της υπηρεσίας και κατέχουν την ιστορικότητα και τις εκκρεμότητες, κρίνεται τουλάχιστον σκόπιμη και επιβεβλημένη η διατήρηση του προαναφερόμενου τμήματος στο κτίριο ΔΕΗ Μυλλέρου 13. Σε κάθε περίπτωση μεταστέγασης ελλοχεύει η μαζική υποβολή αιτήσεων λήξης της απόσπασης και επιστροφής στη ΔΕΗ σχεδόν όλων των μεταφερόμενων αποσπασμένων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι οποίοι βρίσκονται σε εργασιακή ανησυχία και ανασφάλεια και αναζητούν τρόπους επιστροφής στη ΔΕΗ. Επί πλέον στην περίπτωση της μεταστέγασης, το νεοσύστατο Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και των Τομέων α. Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας και β. Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας, θα χρειάζεται καθημερινά (1) έναν τουλάχιστον υπάλληλο ο οποίος θα αντλεί στοιχεία από το υφιστάμενο κοινό ψηφιοποιημένο ή έντυπο αρχείο για τη διεκπεραίωση υποθέσεων εφάπαξ παροχής, όπως ήδη γίνεται με το τμήμα επικουρικής σύνταξης ΔΕΗ που από 1/2/2013 μεταστεγάστηκε στο κτίριο ΕΤΕΑ Πειραιώς 7-9, αλλά καθημερινά αναζητά και αναπαράγει στοιχεία από το προαναφερόμενο κοινό αλλά αδιαίρετο αρχείο.

Για το Δ/Σ

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

 

Δημάκης Αναστάσιος                   Λόφτσαλης Παναγιώτης

 

Κοιν.: 1) Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΤΕΑΕΠ κ. Αθανάσιο Καποτά

2) Νεφέλη Σαμιακού Ειδική Σύμβουλος Γραφείου Υφυπουργού Εργασίας,   Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3) Βουλευτές ΠΕ Κοζάνης

Δημοφιλή Νέα

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων


Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων www.kozani…

Ο πρόεδρος της κοινότητας Ποντοκώμης Γιώργος Πηλιανίδης στο kozani.tv: Μεγάλες καθυστερήσεις στις υποδομές στη Νέα Ποντοκώμη, καμιά ουσιαστική εξέλιξη στους πυλώνες υψηλής τάσης, μεγάλος κίνδυνος απαξίωσης. Ο δήμος Κοζάνης πρέπει να κάνει περισσότερα!
Γραμμάτια...

Γραμμάτια...


Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου.

Α'2 Γυναικών Μπάσκετ: Έβδομη αγωνιστική για Λασσάνη Κοζάνης και Απόλλων Πτολεμαΐδας - Το πρόγραμμα
Την δική του Τράπεζα Αίματος απέκτησε ο Όμιλος Τένις Πτολεμαΐδας

Την δική του Τράπεζα Αίματος απέκτησε ο Όμιλος Τένις Πτολεμαΐδας


Την δική του Τράπεζα Αίματος απέκτησε ο Όμιλος Τένις Π…

Βόλεϊ ΕΣΠΕΜ: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου σε Β' Εθνική Γυναικών, Κ20 & Κ18 Κοριτσιών και Κ21 Αγοριών για τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας
Νίκος Σοφιανός:

Νίκος Σοφιανός: "Οι καπιταλιστές παίρνουν τα σπίτια του λαού με νόμους ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ" (video)


Κανένας δεν πρέπει να φοβάται, μπορούμε να αποτρέψουμε…

Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Κοζάνης:

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα