kalomen834

stimolo BANNER 1

Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ: Ανακοίνωση για την πώληση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Όμιλος ΔΕΗ συνθλίβεται ανάμεσα σε ιδεοληψίες. 

Ιδεοληψία πρώτη: ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ και η απαίτηση

για απόσχιση περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ για διάθεση τους, σε τρίτους. με το επιχείρημα ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να ανοίξει η αγορά και να μην υπάρχει νόθευση στον ανταγωνισμό ενώ η ΔΕΗ είχε επιλέξει και λειτουργούσε, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το σύστημα ΙΤΟ. Ο Σύλλογος ήταν και παραμένει αντίθετος στο διαμελισμό του Ομίλου ΔΕΗ γιατί είναι σίγουρο ότι αυτό θα βλάψει την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ αφού δεν θα αποζημιωθεί πλήρως για την περιουσία που θα δώσει . Αυτή δεν είναι άποψη μόνο του Συλλόγου αλλά και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που αναφέρουν σε σχέση με την Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ στην από 11.1.2017 επιστολή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. τα εξής: «αποτέλεσμα της επιλεγείσας διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΑΔΜΗΕ είναι η ΔΕΗ να διαθέτει ένα μεγάλο μέρος της συμμετοχής της στην ΑΔΜΗΕ άνευ εισπράξεως οιουδήποτε ανταλλάγματος. Έτσι, υφίσταται σημαντική περιουσιακή απώλεια άνευ ανταλλάγματος, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω κατά πόσο η διαδικασία ιδιωτικοποίησης πληροί την άνω ρητή προϋπόθεση του άρθρου 149 του ν.4389/2016 και να επηρεάζεται έντονα η οικονομική θέση της ΔΕΗ».

Ιδεοληψία δεύτερη: ο ΑΔΜΗΕ 51% στο δημόσιο. Είναι γνωστό ότι ακόμα και το προηγούμενο σχέδιο που προέβλεπε την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ σε επενδυτή και την απόκτηση του 34% από το Δημόσιο σε τίμημα κατ΄ αντιστοιχία της πώλησης του 66%, είχε καταγγελθεί με αναλυτική τεκμηρίωση και τότε από το Σύλλογό μας. Αυτό είχε γίνει γιατί επιπλέον των άλλων λόγων, ο Σύλλογος έθετε ενστάσεις για την οικονομική αποτίμηση του ΑΔΜΗΕ και τον προσδιορισμό του ευλόγου τιμήματος αλλά και γιατί είχε επισημάνει ότι στην ουσία το 34% περνάει στο Δημόσιο, χωρίς συγκεκριμένη και κοστολογημένη οικονομική αποζημίωση προς τη ΔΕΗ από το Δημόσιο. Με το παρόν σχέδιο το οποίο επίσης καταγγέλθηκε από το Σύλλογό μας και προβλέπει την παραχώρηση του 51% στην εταιρεία συμμετοχών, την πώληση του 24% και την εκχώρηση του 25% στο Δημόσιο, πέραν των υπολοίπων η άμεση οικονομική αποζημίωση της ΔΕΗ για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ είναι υποπολλαπλάσια αφού άμεσα κινδυνεύει να μην αποζημιωθεί οικονομικά ούτε για το 25%, με πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στην τρέχουσα οικονομική της κατάσταση η οποία επιβαρύνεται ακόμα παραπάνω και από την εφαρμογή των ΝΟΜΕ.

Ιδεοληψία τρίτη: ενσωματωμένη ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ. Είναι γνωστό ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο έχουν ενσωματωμένη περιουσία σε αυτόν προερχόμενη από τις ασφαλιστικές τους εισφορές, όπως σαφώς περιγράφεται και στον ιδρυτικό Νόμο 4001/2011 (αρθ. 196, παρ. 16) του ΑΔΜΗΕ, και στο Νόμο 2773/1999 (αρθ. 34) για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε όλους τους ασφαλιστικούς νόμους από τον πρώτο ασφαλιστικό νόμο του προσωπικού της ΔΕΗ (Ν. 4491/1966) και μετά. Ως εκ τούτου, για άλλη μια φορά, ο Σύλλογός μας δηλώνει ότι η απόσχιση, ο διαμελισμός και η πώληση του ΑΔΜΗΕ και η εξ’ αυτών απομείωση της περιουσίας του, είναι προδήλως παράνομη και καταχρηστική. Επίσης αδιευκρίνιστη και αίολη παραμένει η τύχη και η αξία του ποσοστού 3,81% της μετοχικής σύνθεσης της ΔΕΗ που αφορά το ΙΚΑ ΕΤΑΜ - ΤΑΠ ΔΕΗ και το ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ (πρώην ΟΑΠ) που
2

συμπεριλαμβάνεται στο 49% (3,81% + 45,07%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ εκτός του Δημοσίου (34,12%) και του ΤΑΙΠΕΔ (17%) και η επίδραση σε αυτό με την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Ο κατακερματισμός της μετοχικής σύνθεσης του ΑΔΜΗΕ με το επιλεχθέν μοντέλο πώλησης, συμπαρασύρει επικίνδυνα τη μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ και του Ομίλου, με αβέβαιο μέλλον για την υλοποίηση του εγχειρήματος αλλά με βέβαιες τις αρνητικές επιπτώσεις στον Όμιλο ΔΕΗ, στον ΑΔΜΗΕ, τους εργαζόμενους, τον Έλληνα καταναλωτή και τη Χώρα. Η αρνητική επίδραση στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης από την εφαρμογή του τελευταίου σχεδίου ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ διαπιστώνεται και από την προαναφερθείσα επιστολή των τραπεζών με τις οποίες η ΔΕΗ έχει συνάψει δάνεια που στάλθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2017 στον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ.. Οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες, για αποδεχθούν το εν λόγω σενάριο πώλησης του ΑΔΜΗΕ ζήτησαν την εκχώρηση συμβάσεων που έχει η ΔΕΗ με μεγάλους πελάτες προς αυτές ώστε από τα έσοδα αυτών των συμβάσεων να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή των δανείων της ΔΕΗ προς αυτές. Η απαίτηση των τραπεζών έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση για να προχωρήσει το ιδεολόγημα της για απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ κρατώντας «τύποις το δημόσιο το 51%». Η ΔΕΗ δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί τα έσοδά της για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της, το μόνο που εξασφαλίζεται είναι ότι το συγκεκριμένο σχέδιο ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες στις εν λόγω τράπεζες. Όσον αφορά την ευθύνη των ΔΣ των Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ που θα συμμετέχουν στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ έναντι διεκδικήσεων τρίτων (εργαζομένων, μετόχων, καταναλωτών κλπ) λόγω αρνητικών συνεπειών που μπορεί να έχουν οι πράξεις τους, με τον Νόμο 3489/2016, καθορίζεται ότι δεν θα υπάρχει πλέον καμία ευθύνη για αυτούς, αφού στην παρ. 3 του Άρθρου 143 καλύπτουν νομικά τα μέλη των ΔΣ των Εταιρειών που θα συμμετέχουν στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ ορίζοντας ότι οι ενέργειες και οι αποφάσεις τους συνιστούν εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης.

Πως θα εξασφαλιστούν τα κεφάλαια που χρειάζονται για την επέκταση - ανάπτυξη των δικτύων; Πως θα χρηματοδοτηθεί το εξαγγελθέν δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ; Ποιο είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε να μην τίθεται σε αμφιβολία η βιωσιμότητα της ΔΕΗ, και η εξασφάλιση της πληρωμής των οικονομικών υποχρεώσεων της προς όλους τους παράγοντες της αγοράς; Δεν κατανοούν οι υποστηρικτές του εγχειρήματος της διάλυσης ότι η ΔΕΗ είναι ο τροφοδότης της ενεργειακής αγοράς και μία κατάρρευση της θα συμπαρασύρει όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτήν;

Με σχέδια στα χαρτιά που βασίζονται σε πολιτικά ιδεολογήματα χωρίς επιχειρηματική ανάλυση ο κίνδυνος για τον Όμιλο ΔΕΗ είναι ορατός. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η ΔΕΗ δραστηριοποιείται σε μια απελευθερωμένη αγορά ενέργειας με ρυθμίσεις εις βάρος της, για να γίνει ελκυστική η αγορά αυτή στους άλλους παίκτες, ώστε να αυξηθεί το μερίδιο τους στη συγκεκριμένη αγορά ακόμη και με φανερή κερδοσκοπία μεταπωλώντας σε άλλες αγορές του εξωτερικού ενέργεια παραγόμενη από εγχώριο εθνικό προϊόν.

Η ΔΕΗ και ο Έλληνας Καταναλωτής, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι δέσμιοι των κομματικών παιχνιδιών κανενός.

Η σημερινή κυβέρνηση εφαρμόζοντας πιστά και υποταχτικά το 3ο ΄΄αριστερό΄΄ μνημόνιο συνεχίζει την εκποίηση της περιουσίας του Ελληνικού λαού προτρέχει και εφαρμόζει από μόνη της 4ο μνημόνιο αφού στο 3ο μνημόνιο δεν προβλεπόταν το σημερινό σχέδιο απόσχισης, αλλά μόνο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ. Η προκυβερνητική δέσμευση ότι τα δίκτυα και οι υποδομές στρατηγικής σημασίας, ανήκουν στον λαό, ξεχάστηκε εν τη γενέσει της. Μετά την εκχώρηση της Δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο για 99 χρόνια! και μέσα από μια απίστευτα δαιδαλώδη διαδικασία εκποιείται άλλο ένα ΄΄φιλέτο΄΄ της χώρας, ο ΑΔΜΗΕ. Στόχος; η αποδυνάμωση του Ομίλου της ΔΕΗ με σκοπό την τελική διάλυσή του.

3

Η αφαίρεση ενός από τα πλέον σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου σε συνδυασμό: με την εφαρμογή των περίφημων ΝΟΜΕ, όπου η ΔΕΗ είναι αναγκασμένη να πωλεί σε ιδιώτες αεριτζήδες το 25% της παραγωγής της από λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, σε τιμές πολύ κάτω του κόστους, με την αποδοχή της Κυβέρνησης στο 3ο μνημόνιο, η ΔΕΗ σταδιακά έως το 2020 να μην κατέχει πάνω από το 50% της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, « με την εκχώρηση γεγενημένων και μη απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι εταιρικών πελατών της συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ» σύμφωνα με την από 17.1.2017 επιστολή της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για την λήψη κοινοπρακτικού δανείου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε, οδηγούν μια ώρα αρχύτερα, στην απαξίωση, τη διάλυση και την πώληση των κομματιών του Ομίλου, σε εξευτελιστική τιμή και με νέες επισφάλειες αφού πλέον οι Τράπεζες για το δανεισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ δεν επαφίενται στο όνομα της ΔΕΗ που δανειζόταν με μικρότερα επιτόκια από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά απαιτούν εμπράγματα δικαιώματα αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ, απομειώνοντας τη δανειοληπτική ικανότητα της εταιρείας.

Εφαρμόζοντας όλα τα παραπάνω μέτρα, και με δέσμευση των εσόδων της, η ΔΕΗ χωρίς να μπορεί να ασκήσει ελεύθερη οικονομική πολιτική, σταδιακά, θα γίνει μια προβληματική επιχείρηση την οποία θα αρπάξουν μονομιάς τα κοράκια της ενέργειας ή θα καταρρεύσει με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ηλεκτρική αγορά, την Εθνική Οικονομία καθώς και για τους εργαζομένους της.

Πως αλλιώς, εκτός από ξεπούλημα, μπορεί να ερμηνευτεί η απόφαση της κυβέρνησης με συνυπογραφές της Διοίκησης της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, για μία επιχείρηση η οποία, σε περίοδο κρίσης το 2016εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή 1 δις €, όταν η πραγματική της αξία είχε εκτιμηθεί το 2013-2014 σε περίπου 8 δις€ από στελέχη του κλάδου ενέργειας που σήμερα καλύπτουν κυβερνητικές και διοικητικές θέσεις στις εταιρείες του Ομίλου. Πως τα στελέχη αυτά δέχονται σήμερα η ΔΕΗ να λαμβάνει 320εκ. πουλώντας το 24% στους Κινέζους, το 25% να το δίδει κατ’ ουσίαν χωρίς να αποζημιώνεται (με τροπολογία τελευταίας στιγμής) στο κράτος και το υπόλοιπο 51% σε εταιρεία συμμετοχών, όπου το 49% θα πάρουν ιδιώτες μέτοχοι της ΔΕΗ, το 17% το ΤΑΙΠΕΔ και το 34% το κράτος. Και μη φτάνοντας όλα αυτά, η ΔΕΗ τίθεται υπό τη διαρκή εποπτεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μετά την ένστασή τους για τη δυνατότητα της Επιχείρησης να εκπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, λόγω της πώλησης του ΑΔΜΗΕ. Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται ότι μπόρεσε να κρατήσει υπό κρατικό έλεγχο τον ΑΔΜΗΕ και αυτό όμως είναι ψέμα, αφού μνημονιακή της υποχρέωση είναι να πωληθεί το 17% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ άρα και το ποσοστό του ΑΔΜΗΕ στο ΤΑΙΠΕΔ.

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ καλεί την Διοίκηση του Ομίλου αλλά και την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ – ΚΗΕ για άλλη μια φορά να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Καλεί όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία του Ομίλου σε συντονισμό της δράσης τους, ώστε με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και την ύστατη στιγμή, να ακυρωθούν τα σχέδια ξεπουλήματος του ΑΔΜΗΕ και της κατάρρευσης του Ομίλου της ΔΕΗ.

Λέμε όχι στο ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ και στην αποδυνάμωση του Ομίλου ΔΕΗ. Το ξεπούλημα του Ομίλου ΔΕΗ είναι υπόθεση όλων μας.

 

Δημοφιλή Νέα

Μεγάλη ένταση και διαπληκτισμοί στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής (video)

Μεγάλη ένταση και διαπληκτισμοί στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής (video)


Μεγάλη ένταση και διαπληκτισμοί στην συνεδρίαση του Τ…

Πρόσληψη 125 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσληψη 125 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου


Ο Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη…

Με Μιχαηλίδου και Χατζηπαυλίδη συμμετείχε στο τουρνουά Καστοριάς ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας
Π. Πέρκα: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ ή ζήτω η επικοινωνία;» (video)

Π. Πέρκα: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ ή ζήτω η επικοινωνία;» (video)


Ας κάνουμε μια αρχή για το καλό του τόπου. Να βάλουμε τη…

Η δικτατορία των δημοσκοπήσεων (Γράφει ο Στέλιος Κούλογλου)

Η δικτατορία των δημοσκοπήσεων (Γράφει ο Στέλιος Κούλογλου)


Δεν υπάρχει άλλη χώρα όπου να παρουσιάζονται 3-4 δημοσκ…

Όλα μοιάζουν μαγικά και προπαντός αμερικανικά...

Όλα μοιάζουν μαγικά και προπαντός αμερικανικά...


Είναι νύχτα και τ’ αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτ…

Γαλλία: Δωρεάν το χάπι της επόμενης μέρας για όλες τις γυναίκες

Γαλλία: Δωρεάν το χάπι της επόμενης μέρας για όλες τις γυναίκες


Στη Γαλλία το χάπι της επόμενης ημέρας θα γίνει δωρεάν …

Η σιωπή δεν είναι παντοτινή (του Θανάση Σκαμνάκη)

Η σιωπή δεν είναι παντοτινή (του Θανάση Σκαμνάκη)


Καταγράφουμε καθημερινά συμβάντα αυθαιρεσίας, ασύδοτ…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα